بررسی میزان شیوع نوزادان متولد شده با عارضه‌ی شکاف کام و لب شهر زابل در سال‌های 1399-1398

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمیدرضا غفاری
جواد پورصمیمی
خدیجه رضایی کیخایی

چکیده

مقدمه: شکاف‌هاي دهان- صورت، از ناهنجاری‌های مادرزادی بوده که به شکل شكاف لب با يا بدون شكاف كام و شكاف كام به تنهايي بروز می‌نمایند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع شکاف کام و لب و عوامل خطرساز مرتبط با آن در گروهی از نوزادان شهر زابل از فروردین ماه 1398 تا پایان اسفندماه 1399بود.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه، به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی تمام موالید در بازه‌ی زمانی مذکور انجام شد. تعداد 88 تولد حاوی عارضه‌ی شکاف‌هاي دهان- صورت از ناهنجاری‌های مادرزادی بررسی شدند.


یافته ها: شیوع شکاف کام و لب در کل جمعیت مورد مطالعه 2/22 نوزاد (0/22 درصد) به ازای هر 1000 تولد زنده بود. 35/2 درصد (31 نفر) شکاف کام و لب یک طرفه چپ، 31/8 درصد (28 نفر) شکاف کام، 20/5 درصد (18 نفر) شکاف کام و لب دو طرفه، 10/2 درصد (9 نفر) شکاف کام و لب یک طرفه راست، 1/1 درصد (1 نفر) شکاف لب و 1/1 درصد (1 نفر) شکاف میانی داشتند. در پسرها به ترتیب شکاف کام، شکاف کام و لب یک طرفه چپ شایع‌ترین بود. در دخترها شکاف کام و لب یک طرفه چپ شایع‌ترین بود. نوزادان با شکاف کام و لب یک طرفه چپ، بیشترین میزان همراهی را با آنومالی‌ها داشتند.


نتیجه‌گیری: در این بررسی، شیوع شکاف لب و کام در نوزادان منطقه‌ی سیستان بالاتر از حد نرمال کشوری بود. شکاف کام و لب یک طرفه سمت چپ و شکاف کام شیوع بالایی داشت. در مردان نیز بیماری شایع‌تر بود.


کلید واژه‌ها: شکاف کام، شکاف لب، نوزادان، فراوانی، ناهنجاری

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی