بررسی میزان اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری کووید-19و مرگ و میر ناشی از آن در دانشجویان کارورزی در عرصه‌ی قبل از ورود به بخش در دانشگاه علوم پزشکی زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

صادق دهقان مهر
ناهید میر
نجمه قیامی کشتگر
فاطمه کرد سالارزهی

چکیده

مقدمه: اضطراب در مورد کووید-19 بسیار شایع است و به نظر می‌رسد به دلیل شیوع زیاد و مرگ و میر ناشی از آن است. دانشجویان علوم پزشکی نیز در مورد ابتلا به این بیماری ممکن است اضطراب داشته باشند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 در دانشجویان کارورزی در عرصه قبل از ورود به بخش انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه توصیفی بر روی 90 دانشجوی پرستاری، اتاق عمل و مامایی کارورز در عرصه در بهمن 1400 قبل از ورود به بخش در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شد. اضطراب ناشی از کرونا با پرسش‌نامه (Corona Disease Anxiety Scale) CDAS بررسی شد.


یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل اضطراب کرونا 16/10 ± 22/29 بود که نشان‌دهنده‌ی اضطراب خفیف می‌باشد. میانگین و انحراف معیار علائم روانی و جسمی اضطراب ناشی از بیماری در واحدهای پژوهش به ترتیب برابر با  20/48 ± 32/82 و 14/73 ± 11/76 بود که نشان‌دهنده شدت بیشتر علائم روانی می‌باشد.


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و اضطراب خفیف ناشی از ابتلا و مرگ و میر بیماری کووید-19 در دانشجویان و اثرات منفی اضطراب ناشی از این بیماری از جمله تأثیرات منفی بر یادگیری آنان، لازم است راهکار مناسب برای پیشگیری و کنترل آن اندیشیده شود.


کلیدواژه‌ها: اضطراب، اضطراب ناشی از کووید-19، دانشجو، کارورزی در عرصه

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
دهقان مهرص., میرن., قیامی کشتگرن., & کرد سالارزهیف. (2022). بررسی میزان اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری کووید-19و مرگ و میر ناشی از آن در دانشجویان کارورزی در عرصه‌ی قبل از ورود به بخش در دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/327
نوع مقاله
مقاله پژوهشی