ارزیابی دقت اکوکاردیوگرافی جنینی در سه ماه دوم بارداری در تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی و بررسی پیامدهای بارداری در جنین‌های مبتلا: یک مطالعه‌ی کوهورت

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد نصیر همتیان
سیده مژگان قلندرپورعطار
مهدی رنگانی آزاده شعبانی سیده نوشین قلندرپورعطار

چکیده

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی قلبی(Congenital heart diseases:) CHD هزینه‌برترین اختلالات مادرزادی بوده و با وجود پیشرفت‌های اخیر در روشهای تشخیصی، عواقب پریناتال و نوزادی آن نیازمند ارزیابی وسیعتر است. در مطالعه پیش­رو،  ارزش تشخیصی اکوکاردیوگرافی جنینی در تشخیص CHD مورد مطالعه قرارگرفته و اکوکاردیوگرافی بعد ازتولد به عنوان استاندارد طلایی لحاظ شده است. همچنین پیامدهای مادری و پریناتال درجنین های مبتلا بررسی شده است.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه کوهورت آینده نگر، 400 خانم حامله پرخطر ازنظر ابتلای جنین به CHD تحت مطالعه اکوکاردیوگرافی جنینی یک بار قبل و مجدد بعد از تولد قرار گرفتند و پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی پیگیری شد. هم­چنین قدرت تشخیصی اکوکاردیوگرافی در تشخیص قبل ازتولد CHD محاسبه گردید.


یافته‌ها: از 400 اکوکاردیوگرافی جنینی انجام شده، در 63 جنین تشخیص CHD در اکوکاردیوگرافی قبل ازتولد داده شد و متعاقبا در 52 مورد (82/53 درصد)، CHD در اکوکاردیوگرافی بعد تولد نیز به اثبات رسید. شایعترین CHD، نقایص دیواره بین دهلیزی و یا دیواره بین­بطنی بود. اگرچه ارتباطی بین وجود CHD با سن مادر، سن­حاملگی، شاخص توده­بدنی مادر، مصرف سیگار، عوارض حاملگی، وزن جنین، جنسیت نوزاد و آنومالی های همراه دیده نشد، اما آپگار دقیقه اول و پنجم واضحا در نوزادانی که تشخیص CHD در اکوکاردیوگرافی بعد تولدشان به اثبات رسید، کمتر بود.


نتیجه‌گیری: اکوکاردیوگرافی جنینی سه ماهه دوم خصوصاً درمادران پرخطر ارزش تشخیصی بالایی دارد. این تکنیک تصویربرداری با تسهیل تشخیص زودرس قبل از تولد ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی و متعاقباً فراهم کردن زایمان در زمان و مکان برنامه‌ریزی شده می­‌تواند عواقب بعد تولد را واضحاً کاهش دهد.


کلمات کلیدی: نوزاد، ناهنجاری مادرزادی قلبی، اکوکاردیوگرافی جنینی، تشخیص قبل از تولد

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
همتیانم. ن., قلندرپورعطارس. م., رنگانیم., شعبانیآ., & قلندرپورعطارس. ن. (2022). ارزیابی دقت اکوکاردیوگرافی جنینی در سه ماه دوم بارداری در تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی و بررسی پیامدهای بارداری در جنین‌های مبتلا: یک مطالعه‌ی کوهورت. مجله دانشکده پزشکی زابل. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/324
نوع مقاله
مقاله پژوهشی