ارزیابی میزان شیوع بیماری سلیاک در میان کودکان مبتلا به اختلال توجه و بیش‌فعالی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد حسن محمدی
پریسا غنی‌زادگان

چکیده

مقدمه: بیماری اختلال توجه و بیش فعالی ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) یکی از شایع‌ترین اختلالات رفتاری در میان کودکان می‌باشد که تأثیر قابل ‌توجهی بر خانواده و جامعه می‌گذارد. از آن‌جایی‌که اخیراً موارد زیادی از همراهی اختلال ADHD با بیماری سلیاک و بهبود علائم رفتاری کودکان مبتلا به ADHD با رژیم فاقد گلوتن مطرح شده است، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع بیماری سلیاک در کودکان مبتلا به ADHD بر اساس یافته‌های سرولوژی در منطقه سیستان صورت گرفت.


شیوه‌ی مطالعه: مطالعه‌ی حاضر بر روی ۷۶ کودک با تشخیص ADHD مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و پاراکلینیکی مانند سن، جنس و تست‌های تشخیصی آزمایشگاهی سلیاک (Anti Tissue TransGlutaminase IgG) anti-TTG و (Total Immunoglobulin A) total IgA جمع‌آوری و نتایج در فرم اطلاعاتی هر کودک وارد شد، در نهایت، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.


یافته‌ها: از بین ۷۶ کودک شرکت‌کننده در این مطالعه، تعداد ۵۸ نفر مذکر ( 76/3 درصد) و طیف سنی بیماران از ۲-۱۲ سال (2/4 ± 6/9) بود. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس نتایج تست‌های سرولوژی سلیاک صورت گرفته در میان کودکان مبتلا به ADHD مورد بررسی، هیچ موردی از بیماری سلیاک یافت نشد. در این مطالعه تعداد ۲۶ کودک (34/21 درصد) دچار آنمی بودند با این‌حال میانگین anti-TTG و total IgA در کودکان دارای آنمی و کودکان بدون آنمی تفاوت آماری قابل ‌ملاحظه‌ای نداشت (0/05 < p value).


بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که بر اساس یافته‌های سرولوژی هیچ موردی از بیماری سلیاک در میان کودکان مبتلا به ADHD مشاهده نشد.


کليد واژه‌ها: اختلال توجه و تمرکز، سلیاک، سرولوژی.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Catassi C, Fabiani E, Rätsch I, Coppa GV, Giorgi PL, Pierdomenico R, et al. The coeliac iceberg in Italy. A multicentre antigliadin antibodies screening for coeliac disease in school-age subjects. Acta Paediatr Suppl 1996; 412: 29-35.
2. Kolho KL, Färkkilä MA, Savilahti E. Undiagnosed coeliac disease is common in Finnish adults. Scand J Gastroenterol 1998; 33(12): 1280-3.
3. Bélanger SA, Andrews D, Gray C, Korczak D. ADHD in children and youth: part 1-etiology, diagnosis, and comorbidity. Paediatr Child Health 2018; 23(7):447-53.
4. Catassi C, Fasano A. Celiac disease diagnosis: simple rules are better than complicated algorithms. Am J Med 2010; 123(8): 691-3.
5. Singh P, Arora A, Strand TA, Leffler DA, Catassi C, Green PH, et al. Global prevalence of celiac disease: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(6): 823-36.
6. Lohi S, Mustalahti K, Kaukinen K, Laurila K, Collin P, Rissanen H, et al. Increasing prevalence of coeliac disease over time. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26(9): 1217-25.
7. Myléus A, Ivarsson A, Webb C, Danielsson L, Hernell O, Högberg L, et al. Celiac disease revealed in 3% of Swedish 12-year-olds born during an epidemic. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 49(2): 17-6.
8. Ensari A. Gluten-sensitive enteropathy (celiac disease): controversies in diagnosis and classification. Arch Pathol Lab Med 2010; 134(6): 826-36.
9. Güngör S, Celiloglu ÖS, Özcan ÖÖ, Raif SG, Selimoglu MA. Frequency of celiac disease in attention-deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2013; 56(2): 211-4.
10. Barcia G, Posar A, Santucci M, Parmeggiani A. Autism and coeliac disease. J Autism Dev Disord 2008; 38(2): 407-8.
11. Lionetti E, Francavilla R, Pavone P, Pavone L, Francavilla T, Pulvirenti A, et al. The neurology of coeliac disease in childhood: what is the evidence? A systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2012; 52(8): 700-7.
12. Sethi A, Hughs P. Celiac disease and attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review of the literature. J Fam Med Community Health 2015; 2(8): 1069-73.
13. Ertürk E, Wouters S, Imeraj L, Lampo A. Association of ADHD and celiac disease: what is the evidence? A systematic review of the literature. J Atten Disord 2020; 24(10): 1371-6.
14. Repo M, Lindfors K, Mäki M, Huhtala H, Laurila K, Lähdeaho ML, et al. Anemia and iron deficiency in children with potential celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017; 64(1): 56-62.
15. Niederhofer H. Association of attention-deficit/hyperactivity disorder and celiac disease: A brief report. Prim Care Companion CNS Disord 2011; 13(3): PCC.10br01104.
16. Slim M, Rico-Villademoros F, Calandre EP. Psychiatric comorbidity in children and adults with gluten-related disorders: A narrative review. Nutrients 2018; 10(7): 875.
17. Honar N, Barkhordarian M, Ghanizadeh A, Radanfar R. Association of celiac disease with attention deficit hyperactivity disorder. J Compr Pediatr 2020; 11(1): e97114.
18. Zelnik N, Pacht A, Obeid R, Lerner A. Range of neurologic disorders in patients with celiac disease. Pediatrics 2004; 113(6): 1672-6.