##article.return## بررسی میزان کیفیت ارائه‌ی مراقبت پرستاری از دیدگاه بیماران در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانلود دانلود PDF