بررسی میزان کیفیت ارائه‌ی مراقبت پرستاری از دیدگاه بیماران در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

امیر حسین غلامی
مبینا رنگچیان فروغ بهرامی آرش خلیلی

چکیده

مقدمه: مراقبت‌های پرستاری به عنوان يك جزء اساسی از خدمات بهداشتی- درمانی است. سلامت و بهبود بيماران در گرو ارائه‌ی مراقبت با كیفيت مي‌باشد. استفاده از نظرات بيماران و شركت فعالانه آن‌ها در تصميم‌گيري، نقش به سزايي در كيفيت خدمات دارد. هدف اين مطالعه، تعیین كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري از ديدگاه بيماران مراكز آموزشي- درماني شهر همدان بود.


شیوه‌‌ی مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با مشارکت 287 بیمار بستری در 5 بیمارستان آموزشی شهر همدان در سال 1400 انجام گردید. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی کیفیت مراقبت پرستاری کوآل پکس جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آنالیز ANOVA و Independent t-test استفاده شد.


یافته‌ها‌‌: میزان کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه بیماران، در طبقه‌ی متوسط قرار گرفت (13/51 ± 65/33)؛ همچنین بین متغیرهای دموگرافیک و میزان کیفیت مراقبت پرستاری، تنها سن بر روی کیفیت مراقبت تأثیر منفی و معنی‌دار داشت (0/006 = p value).


نتيجه‌گيري: ارزيابي مجدد استانداردهاي كيفيت مراقبت پرستاری خصوصاً در ابعاد ارتباطی با رويكرد مددجو محوري در جهت افزايش ارتباط مناسب بين بيمار و پرستار و توجه به نيازهاي بیماران در ابعاد مختلف، ضرورت دارد.


کلید واژه‌ها: کیفیت مراقبت، مراقبت پرستاری، بیمار، پرستار

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Izumi S, Baggs JG, Knafl KA. Quality nursing care for hospitalized patients with advanced illness: Concept development. Res Nurs Health 2010; 33(4): 299-315.
2. Mohammadzadeh Taheri H, Hajiha A, Roosta A, Khorshidi A. Designing a model for the acceptance of innovation-based health services with a mixed-method exploratory approach. New Mark Resh J 2021; 10(4): 81-98.
3. Ghorbandoost R, Zeinabadi HR, Shabani Shafiabadi M, Mohammadi Z. Evaluation of in-service training course of nurses and midwives (Neonatal resuscitation) using kirkpatrick 's model. RME 2020; 12(3): 4-11. [In Persian].
4. Negarandeh R, Mohammadi S, Zabolypour S, Arazi Ghojegh T. Relationship between quality of senior nursing students' caring behaviors and patients' satisfaction. Hayat 2012; 18(3): 10-21. [In Persian].
5. Javadi Z, Arasteh H, Abbasian H, Abdollahi B. Designing a model to improve the quality of residents’ education in implementing the Health System Transformation Plan. RME 2020; 12(1): 24-35. [In Persian].
6. Bagerzadeh Khajeh M, Meftahi khajeh J. A survey and comparison of students’ satisfaction from the educational Quality in Islamic Azad University in Tabriz. JINEV 2009; 1(4): 7-42. [In Persian].
7. Tajpour M, Salamzadeh A. The effect of spiritual intelligence on organisational entrepreneurship: case study of educational departments in University of Tehran. Int J Manag Enterp 2019; 18(3): 205-18.
8. Rezapoor A, Asefzadeh S. Estimation of production function in hospitals of Qazvin University. J Qazvin Univ Med Sci 2006; 10(3): 86-90. [In Persian].
9. Mahmoodi Shan G, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. Ethics in nurses' lifestyle: a qualitative study. Iran J Med Ethics Hist Med 2009; 2(4): 63-78. [In Persian].
10. Merkouris A, Papathanassoglou ED, Lemonidou C. Evaluation of patient satisfaction with nursing care: quantitative or qualitative approach? Int J Nurs Stud 2004; 41(4): 355-67.
11. Roshanzadeh M, Aghaei M, Kashani E, Pasaeimehr Z, Tajabadi A. Strategies of professional nursing autonomy. S J Nursing Midwifery and Paramedical Faculty 2018; 4(1): 1-5. [In Persian].
12. Ghamari-Zadeh A, Anoosheh M, Vanaki Z, Hagi Zadeh E. The effect of peer review evaluation on quality of nurse's performance and patient's satisfaction. Iran J Nurs 2010; 22(62): 8-21. [In Persian].
13. Ghamari Zare A, Anousheh M, Vanaki Z, Hajizadeh E. Quality of nurse's performance and patients' satisfaction in cardiac care units. Zahedan J Res Med Sci 2008; 10(1): 27-36. [In Persian].
14. Andaleeb SS. Service quality perceptions and patient satisfaction: a study of hospitals in a developing country. Soc Sci Med 2001; 52(9): 1359-70.
15. Zolhavarieh SM, Rezaei M, Karimi N, Hamzehei R, Zeraatkarmoghaddam M. Study of patient’s satisfaction at urology ward of Shahid Beheshti Hospital, Hamadan University of Medical Sciences in the second half of 2018. J Res Urol 2019; 3(1): 19-27. [In Persian].
16. Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. Quality of nursing care in psychiatric wards of university hospitals in northwest of Iran from the perceptions of nurses. J Caring Sci 2012; 1(2): 79-84.
17. Safari M. Effect of nursing education with group discussion on nursing care quality MI patients. [MSc. Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 2002. [In Persian].
18. Riegel B, Thomason T, Carlson B, Gocka I. Are nurses still practicing coronary precautions? A national survey of nursing care of acute myocardial infarction patients. Am J Crit Care 1996; 5(2): 91-8.
19. Shannon SE, Mitchell PH, Cain KC. Patients, nurses, and physicians have differing views of quality of critical care. J Nurs Scholarsh 2002; 34(2): 173-9.
20. Haghighi Khoshkho N. The quality of nursing care from nurses and patients viewpoints in the Teaching hospitals of Tabriz university of Medical Sciences. [Thesis].Tabriz, Iran: Tabriz University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].
21. Dabirian A, Zolfaghari H, Abed Saidi ZH, Alavi-Majd H. Views of AIDS patients regarding nursing care quality in healthcare centers affiliated to Shaheed Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences. Adv Nurs Midwifery 2008; 17(61): 39-45. [In Persian].
22. Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashoof S. The relationship of ethical observance of nurses with quality of care from patient’s point of view. J Clin Nurs Midwifery 2016; 5(1): 1-11. [In Persian].
23. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences, 2009. Koomesh 2011; 12(2): 134-43. [In Persian].
24. Gholjeh M, Dastoorpour M, Ghasemi A. The relationship between nursing care quality and patients satisfaction among hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in 2014. Jorjani Biomed J 2015; 3(1): 68-81. [In Persian].
25. Sheikhi MR, Javadi A. Patients’ satisfaction of medical services in Qazvin educational hospitals. J Qazvin Univ Med Sci 2004; 7(5): 62-6. [In Persian].
26. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Salsali M, Ahmadi F, Adib Hajbaghery M. Iranian staff nurses’ views of their productivity and management factors improving and impeding it: a qualitative study. Nurs Health Sci 2006; 8(1): 51-6.
27. McCabe C. Nurse-patient communication: an exploration of patients’ experiences. J Clin Nurs 2004; 13(1): 41-9.