بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

جعفر کاظم زاده
شیوا پاکزاد فواد عزیزی

چکیده

مقدمه: با وجود پیشرفت در تکنیک‌های جراحی، مراقبت از زخم و درمان‌های جدیدتر، هنوز آمار مرگ و میر در بیماران با سوختگی بالا است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395 انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه‌ی مقطعی، کلیه‌ی بیماران دچار سوختگی در بین سال‌های 97-1395 به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و زخم از پرونده‌های بیماران استخراج شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Chi-square و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: در این مطالعه، 2719 بیمار وارد مطالعه شدند. میران مرگ و میر کلی، 9/3 درصد به دست آمد. 57 درصد از بیماران فوت شده، زن بودند. همچنین شانس مرگ در زنان، 96/1 برابر بیشتر از مردان است و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001= p value). سطح تحصیلات بالا با خطر مرگ ارتباط معکوسی داشت (3/0 = OR و 0/46-0/21 :95 %CI ، 001/0 > p value). با افزایش سن، خطر فوت در بیماران دچار سوختگی افزایش یافت به طوری‌ که شانس مرگ در بیماران با سن بیشتر و مساوی 27 سال، 18/2 برابر بیشتر از بیماران با سن کمتر از 27 سال بود (0/0010 > p value).


بحث و نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، میزان مرگ و میر 3/9 درصد بود. سوختگی، بیشتر در افراد جوان اتفاق افتاده بود. جنس زن، افزایش سن و سطح تحصیلات پایین از عوامل خطر مرتبط با میزان مرگ و میر بالا در بیماران دچار سوختگی بودند.


کلید واژه‌ها: سوختگی، مرگ و میر، عوامل خطر، پیش‌آگهی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی