بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

جعفر کاظم زاده
شیوا پاکزاد فواد عزیزی

چکیده

مقدمه: با وجود پیشرفت در تکنیک‌های جراحی، مراقبت از زخم و درمان‌های جدیدتر، هنوز آمار مرگ و میر در بیماران با سوختگی بالا است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395 انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه‌ی مقطعی، کلیه‌ی بیماران دچار سوختگی در بین سال‌های 97-1395 به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و زخم از پرونده‌های بیماران استخراج شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Chi-square و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: در این مطالعه، 2719 بیمار وارد مطالعه شدند. میران مرگ و میر کلی، 9/3 درصد به دست آمد. 57 درصد از بیماران فوت شده، زن بودند. همچنین شانس مرگ در زنان، 96/1 برابر بیشتر از مردان است و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001= p value). سطح تحصیلات بالا با خطر مرگ ارتباط معکوسی داشت (3/0 = OR و 0/46-0/21 :95 %CI ، 001/0 > p value). با افزایش سن، خطر فوت در بیماران دچار سوختگی افزایش یافت به طوری‌ که شانس مرگ در بیماران با سن بیشتر و مساوی 27 سال، 18/2 برابر بیشتر از بیماران با سن کمتر از 27 سال بود (0/0010 > p value).


بحث و نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، میزان مرگ و میر 3/9 درصد بود. سوختگی، بیشتر در افراد جوان اتفاق افتاده بود. جنس زن، افزایش سن و سطح تحصیلات پایین از عوامل خطر مرتبط با میزان مرگ و میر بالا در بیماران دچار سوختگی بودند.


کلید واژه‌ها: سوختگی، مرگ و میر، عوامل خطر، پیش‌آگهی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Logsetty S, Shamlou A, Gawaziuk JP, March J, Doupe M, Chateau D, et al. Mental health outcomes of burn: a longitudinal population-based study of adults hospitalized for burns. Burns 2016; 42(4): 738-44.
2. Sadeghi-Bazargani H, Mohammadi R. Epidemiology of burns in Iran during the last decade (2000-2010): review of literature and methodological considerations. Burns 2012; 38(3): 319-29.
3. Sadeghi-Bazargani H, Mohammadi R. Unintentional domestic burns in Iran: Analysis of 125,000 cases from a national register. Burns 2013; 39(6): 1304-10.
4. Khadem-Rezaiyan M, Aghajani H, Ahmadabadi A, Zanganeh M, Tavousi SH, Sedaghat A, et al. Epidemiology of severe burns in North-East of Iran: How is the burn size different in a developing country from developed ones? Burns Open 2020; 4(1): 4-9.
5. Aghazadeh AM, Lotfi M, Ghahramanian A, Ahadi F. Lethal area 50 in patients with burn injuries in North West, Iran. J Caring Sci 2018; 7(1): 53-8.
6. Keshavarzi A, Kardeh S, Pourdavood A, Mohamadpour M, Dehghankhalili M. Determinants of the lethal area 50 index (LA50) in burn patients admitted to a tertiary referral burn center in Southern Iran. Bull Emerg Trauma 2018; 6(1): 59-63.
7. Aghakhani N, Sharifi Nia H, Soleimani MA, Bahrami N, Rahbar N, Fattahi Y, et al. Prevalence burn injuries and risk factors in persons older the 15 years in Urmia burn center in Iran. Caspian J Intern Med 2011; 2(2): 240-44.
8. Stokes MAR, Johnson WD. Burns in the Third World: an unmet need. Ann Burns Fire Disasters 2017; 30(4): 243-6.
9. Huang Y, Zhang L, Lian G, Zhan R, Xu R, Huang Y, et al. A novel mathematical model to predict prognosis of burnt patients based on logistic regression and support vector machine. Burns 2016; 42(2): 291-9.
10. Hashemi S-S, Mahmoodi M, Tohidinik HR, Mohammadi AA, Mehrabani D. The epidemiology of burn and Lethal Area of Fifty Percentage (LA50) in children in Shiraz, Southern Iran. World J Plast Surg 2021; 10(1):66-70.
11. Keshavarzi A, Kardeh S, Dehghankhalili M, Varahram MH, Omidi M, Zardosht M, et al. Mortality and Body Mass Index in Burn Patients: Experience from a Tertiary Referral Burn Center in Southern Iran. World J Plastic Surg 2019; 8(3): 382-7.
12. Issler-Fisher AC, McKew G, Fisher OM, Harish V, Gottlieb T, Maitz PKM. Risk factors for, and the effect of MRSA colonization on the clinical outcomes of severely burnt patients. Burns 2015; 41(6): 1212-20.
13. Queiroz LFT, Anami EH, Zampar EF, Tanita MT, Cardoso LTQ, Grion CMC. Epidemiology and outcome analysis of burn patients admitted to an intensive care unit in a university hospital. Burns 2016; 42(3): 655-62.
14. Mogharab M, Sabzekar F, Sharifzadeh G, Azani M. An epidemiological study of hospitalised patients with burns in Imam Reza hospital in Birjand between2007 and 2013. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2014; 21(2): 228-36. [In Persian].
15. Alavi CE, Salehi SH, Tolouei M, Paydary K, Samidoust P, Mobayen M. Epidemiology of burn injuries at a newly established burn care center in rasht. Trauma Mon 2012; 17(3):
341-6.
16. Taylor SL, Lawless MB, Curri T, Sen S, Greenhalgh DG, Palmieri TL. Predicting mortality from burns: the need for age-group specific models. Burns 2014; 40(6): 1106-15.
17. Outwater AH, Ismail H, Mgalilwa L, Temu MJ, Mbembati NA. Burns in Tanzania: morbidity and mortality, causes and risk factors: a review. Int J Burns Trauma a 2013; 3(1): 18-29.