بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

الهام شهرکی
تینا شهیدی نرجس سرگلزایی

چکیده

مقدمه: نارسایی کلیه‌ی شدید، به دلیل عدم توانایی کلیه در دفع سموم با عوارض فروان جسمی، اختلالات پوستی از جمله خارش همراه می‌باشد. شدت خارش، متغیر بوده و در جوامع مختلف شیوع متفاوتی داشته است. با توجه به آمارهای ارائه شده در مطالعات مختلف مبنی بر شیوع بالای خارش در بیماران همودیالیزی و اثرات نامطلوب آن بر سلامت آنان، در این مطالعه به بررسی شیوع خارش اورمیک و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان علی‌ابن ابیطالب (ع) زاهدان در سال 1398 پرداختیم.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، بر روی ۱۰۰ بیمار که در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) زاهدان در سال 1398 تحت دیالیز قرار گرفتند، صورت پذیرفت. ابزار گردآری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی یوسیپوویچ بود. اطلاعات آزمایشگاهی مندرج در پرونده‌ی بیماران در فرم اطلاعاتی وارد شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: میانگین سنی بیماران برابر با 46/17 سال بود. ۴۶ درصد بیماران خارش داشتند که از این تعداد، ۵۰ درصد
(۲۳ مورد) با خارش فرم خفیف، 28/26 درصد (۱۳ مورد) متوسط و 721 درصد (۱۰ مورد) خارش شدید داشتند. متوسط سن بیماران با خارش خفیف، ۴۵ سال (با محدوده‌ی سنی ۳۱-۶۷ سال)، در بیماران با خارش متوسط، ۵۱ سال (محدوده‌ی ۲۶ تا ۶۶ سال) و بیماران با خارش شدید، 549 (محدوده‌ی ۲۷ تا ۶۷ سال) بود.‌


نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر هیچ یک از عواملی چون کفایت دیالیز، جنسیت، سطح سرمی فسفر، کلسیم، تعداد دفعات دیالیز، سن، پاراتیرویید هورمون با شدت خارش در بیماران همودیالیزی ارتباط معنی‌داری نداشت.


کلمات کلیدی: همودیالیز مزمن، خارش اورمیک، بیماری‌های پوستی، نارسایی کلیه

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Shahraki E, Shakiba M, Ghasemi-Aliabadi SY. Depression and anxiety in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. J Zabol Med Sch 2021; 4(1): 1-6. [In Persian].
2. Lupi O, Rezende L, Zangrando M, Sessim M, Silveira CB, Sepulcri MAS, et al. Cutaneous manifestations in end-stage renal disease. An Bras Dermatol 2011; 86(2): 319-326.
3. Raiesifar Z, Tahery N, Shirzadegan R, Baraz S, Darabiyan P, Raiesifar A. Assessment of skin manifestations in end-stage renal disease patients undergoing hemodialysis in Shahid Beheshti Hospital of Abadan and Vali-e-Asr Hospital of Khorramshahr. Jundishapur J Chronic Dis Care 2019; 8(1): e83381.
4. Cordova KB, Oberg TJ, Malik M, Robinson-Bostom L. Dermatologic Conditions Seen in End-Stage Renal Disease. Semin Dial 2009; 22(1): 45-55.
5. Masmoudi A, Hajjaji Darouiche M, Ben Salah H, Ben Hmida M, Turki H. Cutaneous abnormalities in patients with end stage renal failure on chronic hemodialysis. A study of 458 patients.
J Dermatol Case Rep 2014; 8(4): 86-94.
6. Verduzco HA, Shirazian S. CKD-associated pruritus: New insightsInto diagnosis, pathogenesis, and management. Kidney Int Rep 2020; 5(9): 1387-402.
7. Narita I, Iguchi S, Omori K, Gejyo F. Uremic pruritus in chronic hemodialysis patients.
J Nephrol 2008; 21(2): 161-5.
8. Robinson-Bostom L, DiGiovanna JJ. Cutaneous manifestations of end-stage renal disease. J Am Acad Dermatol 2000; 43(6): 975-86.
9. Mettang T, Matterne U, Roth HJ, Weisshaar E. Lacking evidence for calcium-binding protein fetuin-A to be linked with chronic kidney disease-related pruritus (CKD-rP). NDT Plus 2010; 3(1): 104-5.
10. Shamsaldini S, Ebrahimi H, Shamsaldini H. The effect of ultraviolet beam in itching of patients under hemodialysis and the relationship between itching and elevated PTH. Iran J Urol 1996; 3(9-10): 47-51. [In Persian].
11. Satti M, Arshad D, Javed H, Shahroz A, Tahir Z, Ahmed MMH, et al. Uremic pruritus: Prevalence and impact on quality of life and depressive symptoms in hemodialysis patients. Cureus 2019; 11(7): e5178.
12. Hu X, Sang Y, Yang M, Chen X, Tang W. Prevalence of chronic kidney disease-associated pruritus among adult dialysis patients: A meta-analysis of cross-sectional studies. Medicine (Baltimore) 2018; 97(21): e10633.
13. Melo NCV, Elias RM, Castro MCM, Romao Jr JE, Abensur H. Pruritus in hemodialysis patients: The problem remains. Hemodial Int 2009; 13: 38-42.
14. Mettang T, Kremer AE. Uremic pruritus. Kidney Int 2015; 87: 685-91.
15. Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA. Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. Nat Neurosci 2014; 17: 175-82.
16. Kimata N, Fuller DS, Saito A, Akizawa T, Fukuhara S, Pisoni RL, et al. Pruritus in hemodialysis patients: results from the Japanese Dialysis Outcomes and Practice. Patterns Study (JDOPPS). Hemodial Int 2014; 18(3): 657-67.
17. Mistik S, Utas S, Ferahbas A, Tokgoz B, Unsal G, Sahan H, et al. An epidemiology study of patients with uremic pruritus. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20(6): 672-8.
18. Akhyani M, Ganji MR, Samadi N, Khamesan B, Daneshpazhooh M. Pruritus in hemodialysis patients. BMC Dermatol 2005; 5: 7.
19. Benchikhi H, Moussaid L, Doukaly O, Ramdani B, Zaid D, Lakhdar H. Hemodialysis-related pruritus. A study of 134 Moroccans. Nephrologie 2003; 24(3): 127-31. [In French].
20. Narita I, Alchi B, Omori K, Sato F, Ajiro J, Saga D, et al. Etiology and prognostic significance of severe uremic pruritus in chronic hemodialysis patients. Kidney Int 2006; 69(9): 1626-32.
21. Li WH, Yin YM, Chen H, Wang XD, Yun H, Li H, et al. Curative effect of neutral macroporous resin hemoperfusion on treating hemodialysis patients with refractory uremic pruritus.
Medicine (Baltimore) 2017; 96(12): e6160.
22. Dyachenko P, Shustak A, Rozenman D. Hemodialysis‐related pruritus and associated cutaneous manifestations. Int J Dermatol 2006; 45(6): 664-7.
23. Duque MI, Thevarajah S, Chan YH, Tuttle AB, Freedman BI, Yosipovitch G. Uremic pruritus is associated with higher kt/V and serum calcium concentration. Clin Nephrol 2006; 66(3):
184-91.