بررسی تأثیر دمنوش برگ گیاه کلخنگ بر شاخص‌های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره (س) شهر اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

کبری افضلی
فخری صبوحی
محمد مظاهری
بیژن ایرج

چکیده

مقدمه: دیابت نوع 2 یک ناهنجاری متابولیک است که با کاهش ترشح انسولین، منجر به بالا رفتن گلوکز پلاسما، هموگلوبین گلیکوزیله و کاهش کیفیت زندگی می‌گردد. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، پژوهشگران به دنبال روش‌های جایگزین و مکمل مانند درمان‌های گیاهی می‌باشند. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر دمنوش برگ گیاه کلخنگ بر شاخص‌های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.


شیوه‌ی مطالعه: 72 بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ به طور تصادفي در 2 گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله بدون قطع داروی شیمیایی، روزانه 240 سی‌سی دمنوش برگ گیاه کلخنگ بعد از صبحانه و شام طی یک ماه مصرف کردند. گروه شاهد، روند درمان خود را ادامه دادند. گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی سنجش کیفیت زندگی بیماران دیابت Jacobsen و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.


یافته‌ها: آزمون t مستقل و همچنین آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد که میانگین نمره‌ی شاخص‌های متابولیک و کیفیت زندگی یک ماه و سه ماه بعد از مداخله در گروه آزمون به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/05 > p value).


نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده گردید. بدین معنی که دمنوش برگ کلخنگ توانسته است بر قند ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تأثیرگذار باشد.


کلید واژه‌ها: دیابت نوع 2، دمنوش برگ کلخنگ، هموگلوبین گلیکوزیله، کیفیت زندگی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
افضلیک., صبوحیف., مظاهریم., & ایرجب. (2022). بررسی تأثیر دمنوش برگ گیاه کلخنگ بر شاخص‌های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره (س) شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی زابل. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/301
نوع مقاله
مقاله پژوهشی