مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ریحانه رجعتی
طلعت خدیوزاده
حبیب‌اله اسماعیلی
فرشته دانش

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفی از نوع همبستگی، بر روی 270 نفر از زنان شاغل متأهل و همسران آن‌ها در سال 1396 تا 1397 در مشهد صورت گرفت. پرسش‌نامه‌ی مشخصات دموگرافيك که شامل 50 سؤال و پرسش‌نامه‌ی تعارض كار- خانواده كارلسون شامل 18 سؤال برای زنان شاغل و همسران‌شان تکمیل گردید. داده‌های گردآوري شده، تجزيه و تحليل شدند.


یافته‌ها: در اين پژوهش، تعداد 540 نفر (270 زوج) وارد مطالعه شدند که ميانگين سنی زنان مورد مطالعه 6/61 ± 34/46 سال و ميانگين سنی مردان 6/97 ± 38/15 سال به دست آمد. نمرات به دست آمده از پرسش‌نامه‌ی تعارض کار- خانواده نشان می‌دهد که میانگین زنان شاغل برابر با 47/1 ± 49/391 و میانگین نمرات همسران آن‌ها برابر با 12/67 ± 49/01 بوده است. كه نشان مي‌دهد نمره‌ی تعارض كار- خانواده بين زنان و مردان تقريباً برابر مي‌باشد. تعداد فرزند فعلي با تعارض زمان (0/02 = p value) و نمره كل تعارض كار- خانواده (0/04 = p value) همبستگي مثبت و معنی‌دار داشته است.


نتیجه‌گیری: تعداد فرزند فعلي و تعداد فرزند دلخواه با تعارض زمان، فشار و نمره‌ی كل تعارض كار- خانواده همبستگي مثبت و معنی‌داری راشت. نتايج اين مطالعه، اطلاعات مفيدي را جهت بازنگري، تعيين و تدوين مجدد ساعت كاري زنان و دادن تسهيلات به زنان شاغل در كم كردن تعارض كار- خانواده و گام برداشتن در مسير كاهش تعارضات، استحكام روابط زوجين و افزايش فرزندآوري در اختيار سياست‌گذاران قرار مي‌دهد.


کلید واژه‌ها: تعارض کار- خانواده، زنان شاغل، تعارض زمان، تعارض فشار، تعارض رفتار

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Crawford WS, Thompson MJ, Ashforth BE. Work-life events theory: Making sense of shock events in dual-earner couples. Acad Manage Rev 2019; 44(1): 194-212.
2. Abeysekera L, Gahan P. Work-family conflict among Australian dual-earner couples: Testing the effects of role salience crossover and gender. IJHRM 2019; 30(10): 1549-82.
3. Aycan Z, Eskin M. Relative contributions of childcare, spousal support, and organizational support in reducing work–family conflict for men and women: The case of Turkey. Sex Roles 2005; 53(7-8): 453-71.
4. Karapinar PB, Camgoz SM, Ekmekci OT. Employee wellbeing, workaholism, work-family conflict and instrumental spousal support: A moderated mediation model. J Happiness Stud 2019; 21(4): 1-21.
5. Greenhaus JH, Beutell NJ. Sources of conflict between work and family roles. Acad Manage Rev 1985; 10(1): 76-88.
6. Asbari IB, Purwanto A, Pramono R, Bernarto I, Hidayat D, Sopa A, et al. The effect of work-family conflict on job satisfaction and performance: A study of indonesian female employees. IJCAS 2020; 29(3): 6724-48.
7. Fellows KJ, Chiu HY, Hill EJ, Hawkins AJ. Work-family conflict and couple relationship quality: A meta-analytic study. J Fam Econ Issues 2016; 37(4): 509-18.
8. Haddock SA, Zimmerman TS, Ziemba SJ, Curent LR. Ten adaptive strategies for family and work balance: Advice from successful families. J Marital Fam Ther 2001; 27(4): 445-58.
9. Garroosy S, Adinehzadeh R. Investigating the relationship between job/family role conflict and social factors: the case of employed women in Kerman. J Social Sci 2010; 7(1): 121-39.
[In Persian].
10. Carlson DS, Kacmar KM, Williams LJ. Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. J Vocat Behav 2000; 56(2): 249-76.
11. Motesharrei MH, Neisi A, Arshadi A. The test of validity and reliability of Carlson, Kacmar & Williams work-family conflict Questionnaire (2000). J Indust/Org Psychol 2013; 4(14):
65-73. [In Persian].
12. Simon M, Kümmerling A, Hasselhorn HM. Work-home conflict in the European nursing profession. Int J Occup Environ Health 2004; 10(4): 384-91.
13. Karimi L. A test model of the work-family interface; a study of Iranian employees. [PhD Thesis]. Perth, Australia: Curtin University; 2006.
14. Karimi L. Do female and male employees in Iran experience similar work-family interference, job, and life satisfaction? J Fam Issues 2009; 30(1): 124-42.
15. Zahoor N, Abdullah NAC, Zakaria N. The role of high performance work practices, work-family conflict, job stress and personality in affecting work life balance. Manag Sci Lett 2021; 11(4): 1367-78.
16. Dan N, Chenlin L, Xiaoming Z. The effects of employee mindfulness on spouse family satisfaction and work engagement. Acta Psychol Sin 2021; 53(2): 199-214.
17. Zandian H, Sharghi A, Moghadam TZ. Quality of work life and work-family conflict: a cross-sectional study among nurses in teaching hospitals. Nurs Manag (Harrow) 2020.
18. Naeimi G, Nazari AM, Sanai Zaker B. A study of relationship between qulaity of work life and work-family conflict with job performance among married men employee. Journal of Career & Organizational Counseling 2012; 4(10): 57-72. [In Persian].