بررسی اثر افزودن داروی ترانگزامیک اسید تزریقی و عوارض آن در پیشگیری از خون‌ریزی پس از زایمان طبیعی در مراجعین بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

طاهره حاجیان
مریم رضوی
علی داشی‌پور

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی اثر داروی ترانگزامیک اسید و عوارض آن در پیشگیری از خون‌ریزی پس از زایمان طبیعی، در مراجعین به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) زاهدان در سال 1399-1400 طراحی گردید.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه، بیماران به دو گروه 85 نفره تقسیم شدند. علائم حیاتی و همچنین عوارض دارویی مطرح شده در مورد ترانگزامیک، در ساعت اول، هر ۱۵ دقیقه و در ساعت دوم، هر ۳۰ دقیقه یک‌بار کنترل و ثبت شد. همچنین طی 6 ساعت بعد زایمان، از بیماران، نمونه‌ی خون جهت سنجش هموگلوبین و هماتوکریت گرفته شد. تعداد و اختلاف وزن دروشیت‌های استفاده شده طی 2 ساعت پس از زایمان نیز اندازه‌گیری گردید. همچنین میزان موارد PPH (Postpartum hemorrhage) در دو گروه با معاینه‌ی مکرر فوندوس رحم، در طی 2 ساعت اول و بعد از 6 هفته چک شد.


یافته‌ها: از نظر تعداد زایمان و افت بیشتر سطح هموگلوبین در گروه شاهد در مقایسه با گروه مداخله، اختلاف آماری معنی‌داری وجود ندارد. عارضه‌ی تهوع، استفراغ، سرگیجه در گروه مداخله، مشاهده شد و ترومبوز در هیچ گروهی مشاهده نشد. بر اساس آزمون Independent samples t، بین میانگین حجم خون از دست رفته در دو گروه، اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. میانگین افت هماتوکریت در بین دو گروه، از نظر آماری معنی‌دار بود. در هیچ یک از بیماران، ترانسفیوژن فرآورده‌های خونی مشاهده نشد.


نتیجه‌گیری: آمپول ترانگزامیک اسید، می‌تواند به طور مؤثری در کاهش خون‌ریزی پس از زایمان و از کاهش هموگلوبین و هماتوکریت مادر، به دنبال این عارضه جلوگیری کند.


کلمات کلیدی: ترانگزامیک اسید، زایمان طبیعی، خون‌ریزی بعد زایمان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
حاجیانط., رضویم., & داشی‌پورع. (2021). بررسی اثر افزودن داروی ترانگزامیک اسید تزریقی و عوارض آن در پیشگیری از خون‌ریزی پس از زایمان طبیعی در مراجعین بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان. مجله دانشکده پزشکی زابل, 25-31. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/269
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2012.
2. Sheldon WR, Blum J, Vogel JP, Souza JP, Gülmezoglu AM, Winikoff B, et al. Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings from the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG 2014; 121 (Suppl 1): 5-13.
3. Novikova N, Hofmeyr GJ, Cluver C. Tranexamic acid for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2015; (6): CD007872.
4. Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2013; (10): CD001808.
5. Saccone G, Caissutti C, Ciardulli A, Abdel-Aleem H, Hofmeyr GJ, Berghella V. Uterine massage as part of active management of the third stage of labour for preventing postpartum haemorrhage during vaginal delivery: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. BJOG 2018; 125(7): 778-81.
6. Petrov DA, Karlberg B, Singh K, Hartman M, Mittal PK. Perioperative Internal Iliac Artery Balloon Occlusion, In the Setting of Placenta Accreta and Its Variants: The Role of the Interventional Radiologist. Curr Probl Diagn Radiol 2018; 47(6): 445-51.
7. Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A, Biesty LM. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev 2019; 2(2): CD007412.
8. James D, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, Robson S. High-risk pregnancy: management options. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2017.
9. Jones HW, Rock JA. Te Linde's operative gynecology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.
10. Papp Z, Toth-Pal E, Papp C, Sziller I, Silhavy M, Gavai M, et al. [Bilateral hypogastric artery ligation for control of pelvic hemorrhage, reduction of blood flow and preservation of reproductive potential. Experience with 117 cases]. Orv Hetil 2005; 146(24): 1279-85. [In Hu].
11. Ojala K, Perälä J, Kariniemi J, Ranta P, Raudaskoski T, Tekay A. Arterial embolization and prophylactic catheterization for the treatment for severe obstetric hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(11): 1075-80.
12. Sentilhes L, Goffinet F, Vayssiere C, Deneux-Tharaux C. Comparison of postpartum haemorrhage guidelines: discrepancies underline our lack of knowledge. BJOG 2017; 124(5): 718-22.
13. Sentilhes L, Merlot B, Madar H, Sztark F, Brun S, Deneux-Tharaux C. Postpartum haemorrhage: prevention and treatment. Expert Rev Hematol 2016; 9(11): 1043-61.
14. Turkestani F., Badini M, Radpooyan L, Rahimi S, Hadipour Jahromi L, Bakhshandeh M. National guide to providing midwifery and maternity services (Third Review). Tehran, Iran: Health and Medical Education. Family and Population Health Office, Maternal Health Department; 2017. [In Persian].
15. Ballinger A. Essentials of Kumar and Clark's clinical medicine. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
16. Li C, Gong Y, Dong L, Xie B, Dai Z. Is prophylactic tranexamic acid administration effective and safe for postpartum hemorrhage prevention?: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017; 96(1): e5653.

17. Simonazzi G, Bisulli M, Saccone G, Moro E, Marshall A, Berghella V. Tranexamic acid for preventing postpartum blood loss after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95(1): 28-37.
18. Gungorduk K, Yildirim G, Asicioglu O, Gungorduk OC, Sudolmus S, Ark C. Efficacy of intravenous tranexamic acid in reducing blood loss after elective cesarean section: a prospective, randomized, double-blind,placebo-controlled study. Am J Perinatol 2011; 28(3): 233-40.
19. HIGHAM JM, O'brien P, Shaw R. Assessment of menstrual blood loss using apictorial chart. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97(8): 734-9.
20. Mirghafourvand M, Mohamad Alizadeh Charandabi S, Abasalizadeh F, Shirdel M. The effect of intravenous tranexamic acid on hemoglobin and hematocrit levels after vaginal delivery: a randomized controlled trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(60): 1-8. [In Persian].
21. Lee JY, Hahn PM, van Dijk JP, Reid RL. Treatment of menorrhagia with tranexamic acid. J SOGC 2000; 22(10): 794-8.
22. Sekhavat L, Tabatabaii A, Dalili M, Farajkhoda T, Dehghani Tafti A. Efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss after cesarean section. J Matern Fetal Neonatal Med 2009; 22(1): 72-5.
23. Miller S, Tudor C, Thorsten V, Nyima, Kalyang,Sonam, et al. Randomized double masked trial ofZhi Byed 11, a Tibetan traditional medicine, versusmisoprostol to prevent postpartum hemorrhage in Lhasa, Tibet. J Midwifery Womens Health 2009; 54(2): 133-41.
24. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY et al. Conduct of normal labor and delivery. In: Williams Obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill; 2010. p. 35, 320-5.
25. Gungorduk K, Asıcıoğlu O, Yıldırım G, Ark C, Tekirdağ Aİ, Besımoglu B. Can intravenous injection of tranexamic acid be used in routine practice with active management of the third stage of labor in vaginal delivery? A randomized controlled study. Am J Perinatol 2013; 30(05): 407 13.
26. Ducloy-Bouthors AS, Jude B, Duhamel A, Broisin F, Huissoud C, Keita-Meyer H, et al. High-dose tranexamic acid reduces blood loss in postpartum haemorrhage. Critical Care 2011; 15(2): R117.