بررسی سلامت معنوی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حامد طاهری
محبوبه دوستکامی
ریحانه خیاطی افسانه ریگی الهام الهیاری

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت سلامت معنوی در بیماران مبتلا به تالاسمی و تأثیرات مثبت و بسزایی که در بهبود روند درمان و شرایط روحی، روانی و اجتماعی این بیماران دارد و با توجه به نتایج مطالعات قبلی که بیماران مبتلا به تالاسمی از سلامت معنوی بالایی برخوردار نبودند و کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سلامت معنوی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و بر روی 100 نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد. نمونه‌گیری به صورت در دسترس انجام گردید. سلامت معنوی بیماران با استفاده از پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی پولتزین و الیسون اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و ارتباط میانگین سلامت معنوی با میانگین سن بیماران با آزمون ضریب همبستگی Pearson، ارتباط آن با جنس و محل سکونت با آزمون t و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.


یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌ی سلامت معنوی بیماران 11/45 ± 23/23 بود که سطح متوسط سلامت معنوی را نشان داد. 12 درصد بیماران (12 نفر) سلامت معنوی پایین، 84 درصد (84 نفر) سلامت معنوی متوسط و 4 درصد (4 نفر) از بیماران سلامت معنوی بالا را گزارش کردند. بین سلامت معنوی با مشخصات جمعیت‌شناختی، ارتباط معنی‌داری یافت نشد
(0/05 < p value).


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که نشان داد نوجوانان مبتلا به تالاسمی، دارای سطح متوسطی از سلامت معنوی هستند و با توجه به اهمیت بالای سلامت معنوی در بهبود روند درمان، تبعیت از رژیم درمانی، امید به زندگی و سلامت روحی- روانی بیماران، لازم است که اقدامات مناسبی برای بهبود سلامت معنوی این بیماران انجام داد.


واژگان کلیدی: سلامت معنوی، تالاسمی، بتاتالاسمی ماژور

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1- Zhu Y, Shen N, Wang X, Xiao J, Lu Y. Alpha and beta-Thalassemia mutations in Hubei area of China. BMC Med Genet 2020; 21(1): 32-45.
2- Tarakmeh T, Alaee Karahroudy, Mamiyanloo Yangejeh H, Ghasemi E. Evaluation of the effect of self-care education on the self-efficacy of adolescents with thalassemia major. Sci J Nurs Midwifery Paramed Fac. 2018; 4(1): 59-69.
3- Needs T, Gonzalez-Mosquera LF, Lynch DT. Beta Thalassemia [Online]. 2021 June [cited 2020 May 23]; available from: URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30285376
4- Iri Z, Hojjati H, Akhoondzadah G. The impact of spiritual self- care education on self- efficacy in adolescents with Thalassemia in Children’s Hospital Taleghani Gonbadkavoos Golestan 2017-18. Iran J Nurs Res 2019; 14 (1): 8-13. [In Persian].
5- Ramezani T, Miri S, Jahani Y, Asadi N. The correlation between mental image and hopelessness in 10-21 year old major thalassemic patients, Shahrekord. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2016; 12 (4): 378-87. [In Persian].
6- Shaygannejad V, Mohamadirizi S. Spiritual health in women with multiple sclerosis and its association with self-esteem. J Educ Health Promot 2020; 9: 64.
7- Taghavi S, Farokhnezhad Afshar P, Bagheri T, Naderi N, Amin A, Khalili Y. The relationship between spiritual health and quality of life of heart transplant candidates. J Relig Health 2020; 59(3) 1652-65.
8- Babaei Menghari MM, Khaleghkhah A. Path analysis model between spiritual health, quality of life with depression thalasemia major patients. Health Psychology 2016: 5(17); 119-34. [In Persian].
9- Zeighami Mohammadi S, Tajvidi M. Relationship between spiritual well-being with hopelessness and social skills in beta-thalassemia major adolescents (2010). Modern Care 2011; 8(3); 116-24. [In Persian].
10- Madmali Y, Ahmadi Y, Bigdeli M, Rostami F. Investigating Spiritual Health and Related Factors in People with Betatalasemi Major. Journal of Medical Ethics 2018: 12(43); 1-9.
11- Farahaninia M, Abbasi A, Givari H, Haghani H. Nursing students’ spiritual well-being and their perspectives towards spirituality and spiritual care perspectives. Iran J Nurs 2006; 18(44): 7-14. [In Persian].
12- Aghahoseini S, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Kermani I. Spiritual health of cancer patients and its related factors. Qom Univ Med Sci J 2011; 5(3): 7-12. [In Persian].
13- Sadrollahi A, Khalili Z. Spiritual well-being and associated factors among the elderly population in Kashan. J Geriatr Nurs 2015; 1(2): 94-104. [In Persian].