شناسایی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع انتگرون کلاس یک در کلبسیلا پنومونیههای جدا شده از عفونت‌های ادراری

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا یزدانپور
حمید واعظ

چکیده

مقدمه: کلبسیلا پنومونیه، از مهم‌ترین پاتوژن‌های شناخته شده است و با عفونت‌های مختلف مانند عفونت‌های ادراری، خونی، زخم و سیستم تنفسی در ارتباط می‌باشد. ظهور جدایه‌های حامل انتگرون برای سیستم‌های بهداشتی در سراسر جهان اهمیت بسیاری دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع انتگرون کلاس یک در کلبسیلا پنومونیه‌های جدا شده از عفونت‌های ادراری می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه، مقاومت آنتی‌بیوتیکی 70 جدایه‌ی کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از عفونت ادراری با استفاده از دستورالعمل‌های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام شد. شناسایی انتگرون کلاس یک با استفاده از روش PCR (Polymerase chain reaction) انجام گردید.


یافته‌ها: بیشترین میزان مقاومت در برابر آمیکاسین، 34/3 درصد و سفتریاکسون، 31/4 درصد دیده شد. همچنین بیش از 95 درصد جدایه‌ها در برابر ایمی‌پنم و مروپنم حساس بوده و بر اساس نتایج PCR (14/2 درصد) 10 جدایه حامل انتگرون کلاس یک بودند.


نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، فراوانی جدایه‌های مقاوم به آمیکاسین نسبتاً بالا می‌باشد و استفاده از آن‌ها باید محدود شود. همچنین با توجه به شیوع انتگرون‌های کلاس یک و به منظور کنترل عفونت‌های مقاوم به درمان، پایش مداوم الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و مکانیسم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی ضروری است.


واژگان کلیدی: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، انتگرون کلاس یک

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Herridge WP, Shibu P, O'Shea J, Brook TC, Hoyles L. Bacteriophages of Klebsiella spp., their diversity and potential therapeutic uses. J Med Microbiol 2020; 69(2):176-94.
2. Russo TA, Marr CM. Hypervirulent Klebsiella pneumoniae. Clin Microbiol Rev 2019; 32(3): e00001-19.
3. Delarampour A, Ghalehnoo ZR, Khademi F, Delarampour M, Vaez H. Molecular detection of carbapenem-resistant genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae. Ann Ig. 2019; 31(4): 349-55.
4. Mobarak-Qamsari M, Ashayeri-Panah M, Eftekhar F, Feizabadi MM. Integron mediated multidrug resistance in extended spectrum beta-lactamase producing clinical isolates of Klebsiella pneumoniae. Braz J Microbiol 2013; 44(3): 849-54.
5. Kaushik M, Kumar S, Kapoor RK, Virdi JS, Gulati P. Integrons in Enterobacteriaceae: diversity, distribution and epidemiology. Int J Antimicrob Agents 2018; 51(2): 167-76.
6. Gillings MR. Class 1 integrons as invasive species. Curr Opin Microbiol 2017; 38: 10-5.
7. Deng Y, Bao X, Ji L, Chen L, Liu J, Miao J, et al. Resistance integrons: class 1, 2 and 3 integrons. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2015; 14(1): 45.
8. Firoozeh F, Mahluji Z, Khorshidi A, Zibaei M. Molecular characterization of class 1, 2 and 3 integrons in clinical multi-drug resistant Klebsiella pneumoniae isolates. Antimicrob Resist Infect Control 2019; 8(1): 59.
9. Mahon C, Lehman, D, Manuselis G. Text book of diagnostic microbiology. 4th ed. New York, NY, USA: Elsevier; 2011.
10. Liu Y, Liu C, Zheng W, Zhang X, Yu J, Gao Q, et al. PCR detection of Klebsiella pneumoniae in infant formula based on 16S-23S internal transcribed spacer. Int J Food Microbiol 2008; 125(3): 230-5.
11. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 27th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.
12. Moura A, Henriques I, Ribeiro R, Correia A. Prevalence and characterization of integrons from bacteria isolated from a slaughterhouse wastewater treatment plant. J Antimicrob Chemother. 2007; 60(6): 1243-50.
13. Patel G, Huprikar S, Factor SH, Jenkins SG, Calfee DP. Outcomes of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infection and the impact of antimicrobial and adjunctive therapies. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29(12): 1099-106.
14. Shahcheraghi F, Nobari S, Rahmati Ghezelgeh F, Nasiri S, Owlia P, Nikbin VS, et al. First report of New Delhi metallo-beta-lactamase-1-producing Klebsiella pneumoniae in Iran. Microb Drug Resist 2013; 19(1): 30-6.
15. Fallah F, Vala MH, Goudarzi H, Hashemi A, Taherpour A, Shamloo KB, et al. Identification of extended-spectrum-beta-lactamases (ESBLs), metallo-beta-lactamases (MBLs), Amp-C and KPC-lactamases among Klebsiella pneumoniae isolated from adults and pediatric patients in Iran. African J Microbiol Res 2013; 7(25): 3254-61.
16. Vaez H, Sahebkar A, Khademi F. Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in Iran: a systematic review and meta-analysis. J Chemother 2019; 31(1): 1-8.
17. Nahid F, Khan AA, Rehman S, Zahra R. Prevalence of metallo-β-lactamase NDM-1-producing multi-drug resistant bacteria at two Pakistani hospitals and implications for public health. J Infect Public Health 2013; 6(6): 487-93.
18. Chauhan K, Pandey A, Asthana AK, Madan M. Evaluation of phenotypic tests for detection of Klebsiella pneumoniae carbapenemase and metallo-beta-lactamase in clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella species. Indian J Pathol Microbiol 2015; 58(1): 31-5.
19. Vaez H, Khademi F, Salehi-Abargouei A, Sahebkar A. Metallo-beta-Lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in Iran: a systematic review and meta-analysis. Infez Med 2018; 26(3): 216-25.
20. Derakhshan S, Peerayeh SN, Fallah F, Bakhshi B, Rahbar M, Ashrafi A. Detection of class 1, 2, and 3 integrons among Klebsiella pneumoniae isolated from children in Tehran hospitals. Arch Pediatr Infect Dis 2014; 2(1): 164-8.
21. Ranjbaran M, Zolfaghari M, Japoni-Nejad A, Amouzandeh-Nobaveh A, Abtahi H, Nejad M, et al. Molecular investigation of integrons in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(105): 20-7. [In Persian].
22. Bhattacharjee A, Sen M, Prakash P, Gaur A, Anupurba S, Nath G. Observation on integron carriage among clinical isolates of Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum β-lactamases. Indian J Med Microbiol 2010; 28(3): 207-10.
23. Yan H, Li L, Zong M, Alam MJ, Shinoda S, Shi L. Occurrence and characteristics of class 1 and 2 integrons in clinical bacterial isolates from patients in South China. Journal of health science. 2010; 56(4): 442-50.