میزان آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پروانه اصفهانی آزاده حیدری فهیمه خوشابی

چکیده

مقدمه: بيماري ديابت به عنوان یکی از شايع‌ترين، مزمن‌ترین و کشنده‌ترین بيماري‌های ناشي از اختلالات متابوليسم و یکی از علت‌های مهم مرگ و ناتوانی در سراسر دنیا محسوب مي‌شود. میزان آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای، نقش حیاتی در پیشگیری و درمان این بیماری دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان زابل انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 144 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز دیابت و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زابل انجام شد و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود. داده‌هاي پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و با آزمون‌هاي آماري توصيفي و استنباطي تحليل شدند.


یافته‌ها: میانگین زمان ابتلای به بیماری شرکت‌کنندگان حدود 5/74 ± 7/81 سال بود. میانگین میزان آگاهی تغذیه‌ای افراد برابر با 4/32 ± 36/02 از 60 امتیاز و در حد متوسط بود. بیشترین میزان آگاهی مربوط به سؤال تماس با پزشک
(0/49± 1/59) و کم‌ترین میزان آگاهی مربوط به سؤال تهوع و استفراغ و قطع اندام (0/11 ± 1/01) بود. میانگین میزان رفتار مطلوب تغذیه‌ای در این افراد برابر با 30/52 از کل نمره‌ی 70 و در حد متوسط بود. از بین متغیرهای دموگرافیک، تنها منبع کسب اطلاعات با میزان آگاهی، ارتباط معنی‌داری داشت (0/005 = p value).‌


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، میزان آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در حد متوسط می‌باشد. بنابراین، سیاستگذاران و مدیران سلامت باید اقداماتی به منظور کاهش بروز و عوارض آن انجام دهند.


کلمات کلیدی: آگاهی، رفتارهای تغذیه‌ای، دیابت نوع 2

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Frank LL. Diabetes mellitus in the texts of old Hindu medicine (Charaka, Susruta, Vagbhata) Am J Gastroenterol 1957; 27(1): 76-95.
2. Ahmed AM. History of diabetes mellitus. Saudi Med J 2002; 23(4): 373-8.
3. Reece EA, Homko CJ. Diabetes mellitus in pregnancy. What are the best treatment options? Drug Saf 1998; 18(3): 209-20.
4. Sami W, Ansari T, Butt NS, Ab Hamid MR. Effect of diet on type 2 diabetes mellitus: A review. Int J Health Sci (Qassim) 2017; 11(2): 65-71.
5. Narayan KM, Zhang P, Kanaya AM, Williams DE, Engelgau MM, Imperatore G, et al. Diabetes: the pandemic and potential solutions. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, editors. Disease control priorities in developing countries. 2nd ed. Washington, DC: World Bank; 2006.
6. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, et al. Disease control priorities in developing countries. New York, NY: Oxford University Press; 2006.
7. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: Global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2011; 94(3): 311-21.
8. World Health Organization. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2000.
9. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(1): 4-14.
10. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27(5): 1047-53.
11. Rizkalla SW. Glycemic index: Is it a predictor of metabolic and vascular disorders? Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2014; 17(4): 373-8.
12. McDonald PE, Tilley BC, Havstad SL. Nurses' perceptions: issues that arise in caring for patients with diabetes. J Adv Nurs 1999; 30(2):
425-30.
13. Davies R, Roderick P, Raftery J. The evaluation of disease prevention and treatment using simulation models. Eur J Oper Res 2003; 150(1): 53-66.
14. Charokopou M, Sabater FJ, Townsend R, Roudaut M, McEwan P, Verheggen BG. Methods applied in cost-effectiveness models for treatment strategies in Type 2 diabetes mellitus and their use in health technology assessments: A systematic review of the literature from 2008 to 2013. Curr Med Res Opin 2016; 32(2): 207-18.
15. Tucker DMD, Palmer AJ. The cost-effectiveness of interventions in diabetes: A review of published economic evaluations in the UK setting, with an eye on the future. Prim Care Diabetes 2011; 5(1): 9-17.
16. Danaei G, Finucane MM, Lu Y, Singh GM, Cowan MJ, Paciorek CJ, et al. National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and diabetes prevalence since 1980: Systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 370 countryyears and 2·7 million participants. Lancet 2011; 378(9785): 31-40.
17. Seidell JC. Dietary fat and obesity: An epidemiologic perspective. Am J Clin Nutr 1998; 67(3 Suppl): 546S-550S.
18. Lumey LH, van Poppel FW. The Dutch famine of 1944-45: mortality and morbidity in past and present generations. Soc Hist Med 1994; 7(2): 229-46.
19. Nojomi M, Najmabadi S, Shakiba V, Danayee D. The Study of Nutritional knowledge of type 2 Diabetic Patients Attending Rasoul Hospital in 2003. Razi Journal of Medical Sciences 2005; 12(47): 197-204. [In Persian].
20. Zolfaghari MA, Yazdani F, Yazdani MJ, Makarem H, Zeraatkar AR. A survey of diabetic patients about the symptoms, complications, diet and control of diabetes in Kashmar. Proceedings of the 2nd Congress of Non-Communicable Diseases Prevention, Tehran, Iran; 2003. [In Persian].
21. Center for Disease Control and Prevention. [A comprehensive program for the prevention and control of type 2 diabetes. The second phase of the program implementation in cities of up to one million people]. Tehran, Iran: The Ministry of Health and Medical Education; 2010.
[In Persian].
22. CDC Diabetes Cost-effectiveness Group. Cost-effectiveness of intensive glycemic control, intensified hypertension control, and serum cholesterol level reduction for type 2 diabetes. JAMA 2002; 287(19):2542-51.
23. Alavinia M, Ghotbi M, Mahdavi Hazaveh A, Kermanchi J, Nasli Esfahani E, Yarahmadi Sh. Nationwide program for prevention and control of type II diabetes. Tehran, Iran: Sepid Barg Publications; 2012. [In Persian].
24. CDC/National Center for chronic disease prevention and health promotion. National diabetes facts. Department of Health and Human Services, CDC, 2000. Available from:
https://www.cdc.gov/diabetes/data/index.html.
25. Shah P, Misra A, Gupta N, Hazra DK, Gupta R, Seth P, et al. Improvement in nutrition-related knowledge and behaviour of urban Asian Indian school children: findings from the ‘Medical education for children/Adolescents for Realistic prevention of obesity and diabetes and for healthy aGeing’ (MARG) intervention study. Br J Nutr 2010; 104(3): 427-36.
26. Garg R. Diabetes education & prevention. Indian J Med Res 2013; 138(6): 820-3.
27. Ajay VS, Prabhakaran D, Jeemon P, Thankappan KR, Mohan V, Ramakrishnan L, et al. Prevalence and determinants of diabetes mellitus in the Indian industrial population. Diabet Med. 2008; 25(10): 1187-94.
28. Mohan D, Raj D, Shanthirani CS, Datta M, Unwin NC, Kapur A, et al. Awareness and knowledge of diabetes in Chennai - the Chennai Urban Rural Epidemiology Study [CURES-9]. J Assoc Physicians India. 2005; 53: 283-7.