بررسی گران‌باری آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

الهام الهیاری
محبوبه دوستکامی
ناهید میر
افسانه ریگی
صادق دهقان مهر

چکیده

مقدمه: بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تحت ترانسفوزیون مکرر خون، در معرض عارضه‌ی گران‌باری آهن قرار دارند که بر ارگان‌های مختلف بدن تأثیرات منفی می‌گذارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین گران‌باری آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 75 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور که جهت انجام ترانسفوزیون به بخش تالاسمی بیمارستان امام خمینی(ره) مراجعه کرده و شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، انجام شد. سطح فریتین سرم با روش الیزا و با دستگاه tecan a-5582 و کیت ایده‌آل فرتین مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 19 تجزیه و تحلیل شد.


یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان برابر با 14/34 سال با انحراف معیار 3/97 بود. 41 نفر (54/7 درصد) از واحدهای پژوهش، مرد و بقیه زن بودند. در بررسی سطح فریتین سرم بیماران، میانگین فریتین سرم در آن‌ها 3288/62 نانوگرم در دسی‌لیتر با انحراف معیار 1540/7 بود.


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و سایر مطالعات، می‌توان نتیجه گرفت که بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور تحت درمان با ترانسفوزیون مکرر خون، در معرض عوارض مختلف گران‌باری آهن در ارگان‌های مختلف بدن می‌باشند، لذا درمان با داروهای شلات‌کننده و آموزش رژیم غذایی و استفاده از موادی که باعث کاهش جذب آهن می‌شوند و آموزش پیگیری مکرر و بررسی مداوم از نظر بروز عوارض، توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی: تالاسمی، بتا تالاسمی ماژور، گران‌باری آهن

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins; 2014. p. 390-2.
2. Huang CW, Jiang H. [Research advances in transplantation for thalassemia major]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2020; 22(1): 77‐81. [In Chinese].
3. Enein AA, El Dessouky NA, Mohamed KS, Botros SKA, Abd El Gawad MF, Hamdy M, et al. Frequency of Hereditary Hemochromatosis (HFE) gene mutations in egyptian beta thalassemia patients and its relation to iron overload. Open Access Maced J Med Sci 2016; 4(2): 226-31.
4. Tarakmeh T, Alaee Karahroudy F, Mamiyanloo Yangejeh H, Ghasemi E. Evaluation of the effect of self-care education on the self-efficacy of adolescents with thalassemia major. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2018; 4(2): 59-70. [In Persian].
5. Zarghamian P, Azarkeivan A, Arabkhazaeli A, Mardani A, Shahabi M. Hepcidin gene polymorphisms and iron overload in β-thalassemia major patients refractory to iron chelating therapy. BMC Med Genet 2020; 21(1): 75.
6. Hashemi A, Noorani F, Ayatollahi J, Janabzadeh A, Kheirandish M. Beta thalassemia. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services Yazd.2009;17(2):220-228
7. Galanello R, Origa R. Beta-thalassemia. Orphanet J Rare Dis 2010; 5: 11
8. Firouzbakhtkh S, Ghasemi K, Motamed N, Sarrikhani M. The evaluation of chelation therapy in reducing serum ferritin and improving Ejection Fraction (EF%) in thalassemic patients. Iran South Med J 2015; 18(2): 280-7. [In Persian].
9. Sadat A, Mirbehbahani N. Study linking hypothyroidism with serum ferritin levels in patients with beta-thalassemia. J Mashhad Univf Med Sci 2009; 52(3): 123-8. [In Persian].
10. Mousa AA, Ghonem M, Elhadidy EM, Azmy E, Elbackry M. Iron overload detection using pituitary and hepatic MRI in thalassemic patients having short stature and hypogonadism. Endocr res 2016; 41(2): 81-8.
11. Lakzaie H, Shahdadi H, Abdolghani M, Dahmardeh M. Evaluation of serum ferritin levels in patients with thalassemia major in. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services 2013; 5(1): 27-31. [In Persian].
12. Sadat Badiee M, Nili Ahmadabadi H, Zeinvand-Lorestani H, Nili Ahmadabadi A. Green tea consumption improves the therapeutic efficacy of deferoxamine on iron overload in patients with β-thalassemia major: a randomized clinical study. Biological Forum – An International Journal 2015; 7(2): 383-7.
13. Karami H, Kowsaryan M, Vahidshahi K, Karami H, Shahmohammadi S, Mahdavi M, et al. Assessment of demographic, clinical and laboratory status of patients with thalassemia major and intermedia referred to thalassemia research center in Sari, Iran, during 2007- 2009. Pejouhandeh 2010; 15(4): 186-92. [In Persian].
14. Hooshmandi R, Akabarian Sh, Bahreini M, Mirzaei K. The relationship between social support and depression in patients with thalassemia major in Bushehr, Iran. Nurs J Vulner 2015; 2(4): 1-14. [In Persian].
15. Wallach JJ. Interpretation of diagnostic tests. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
16. Jahangiri A, Mafton F, Khodaie Sh, Karbakhsh M, Shariati M. The effect of therapy on hemoglobin and ferritin in patients with thalassemia: a pilot study. Payesh 2008; 7(4): 363-7. [In Persian].
17. Vashtani SH, Nazem F, Bordar F. The effect of aerobic rehabilitation program on concentration of ferritin, iron, TIBC and cardiovascular operation in the young patients suffering from major thalassemia. J Guilan Univ Med Sci 2009; 18(71): 95-102. [In Persian].
18. Kalantari H, Rad N, Azrom T. The correlation between the cardiac and hepatic iron-overload in patients with thalassemia major who received multiple transfusion. J Isfahan Med Sch 2010; 28(111): 571-8. [In Persian].
19. Chuansumrit A, Songdej D, Sirachainan N, Wongwerawattanakoon P, Kadegasem P, Sasankul W. Safety profile of a liquid formulation of deferiprone in young children with transfusion-induced iron overload: a 1-year experience. Paediatr Int Child Health 2016; 36(3): 209-13.
20. Aubart M, Ou P, Elie C, Canniffe C, Kutty S, Delos V, et al. Longitudinal MRI and ferritin monitoring of iron overload in chronically transfused and chelated children with sickle cell anemia and thalassemia major. J Pediatr Hematol Oncol 2016; 38(7): 497-502.
21. Khalilian MR, Moghaddar R, Emami-Moghadam A, Keikhaei B, Amin-Asnafi A, Bahadoram M. Evaluation of the correlation between echocardiographic findings and serum ferritin in thalassemia major patients. Global Journal of Health Science 2016; 8(12): 190-6.
22. Zendehbad A, Mir Behbahani N. A Study of the relationship between hypothyroidism and serum ferritin level in patients with beta thalassemia major. Med J Mashhad Univ Med Sci 2009; 52(3): 123-8. [In Persian].
23. Sahak Ardestani M, Nejadnik H, Courtesy M H. Relationship between serum ferritin levels and sexual maturity indices in adolescent males with thalassemia major. J Med Counc I.R. Iran 2008; 26(3): 330-5. [In Persian].
24. Pedram M, Zandian Kh, Akramipour R, Hashemi AS, Sodagar MH. Study of serum ferritin levels in 243 major thalassemic patients visited at Ahwaz thalassemia reseach center,
from 1999 to 2000. Jundishapur Scientific Medical Journal 2003; 36: 12-17. [In Persian].
25. Elmoneim AA, Alhosaini A, Sultan S, Fallatah K, Jabri G, Zolaly M, et al. Impact of diet modification on serum ferritin level in thalassemia children. Ann Pediatr Child Health 2015; 3(2): 1055.
26. Heidary H, Bijeh N, Hashemi Javahery SAA, Abrishami F. The effect of eight weeks of aerobic training on hematological indices in β-thalassemia minor patients in Kermanshah. Horizon Med Sci 2011; 17(3): 20-8. [In Persian].
27. Hashemian AH, Afshari-Safavi AR, Payandeh M, Golpayegani MR, Fallah-Pakdel S. Detecting the determinants of cardiac and hepatic iron overload inpatients with thalassemia major using a generalized estimating equations method. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23(110): 175-81. [In Persian].
Chen N, Kassir N, Laadem A, Giuseppi AC, Shetty J, Maxwell SE, et al. Population pharmacokinetics and exposure-response relationship of luspatercept, an erythroid maturation agent, in anemic patients with β-thalassemia. J Clin Pharmacol 2021; 61(1):
52-63.