نقش سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پیشگیری از سوء‌ مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدحسین کمال‌الدینی زهرا میرسرگزی خدیجه سراوانی ملیحه قرایی

چکیده

مقدمه: افرادی که در محیط خانواده زندگی می‌کنند هر کدام توانایی‌ها و ویژگی‌های مخصوص به خود را نیز دارند. عوامل فردی هم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر گرایش افراد به اعتياد، نقش مهمی دارد. یکی از ویژگی‌های فردی انسان سالم این است که دید درستی از واقعیت دارد، به این معنا که برای او آنچه می‌بیند، با آنچه واقعاً هسته مشابهت دارد. مفهوم ذهن‌آگاهی به دلیل این که به فرد کمک می‌کند تا زندگی را لحظه به لحظه تجربه کند و تماس نزدیک تر با واقعیت داشته باشد، به طور مستقیم بر سلامت روانشناختی و حتی سلامت جسمانی تأثیرگذار است. پژوهشگران بسیاری به ویژه در سال‌های اخیر، این موضوع را تأیید نموده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سبک زندگی سالم و خودکارآمدی در پیشگیری از سوء‌ مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان می‌باشد.


واژگان کلیدی: اعتیاد، سبک زندگی، دانشجویان، مواد مخدر

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی