افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

الهام شهرکی
منصور شکیبا سیده یاسمن قاسمی علی‌آباد

چکیده

مقدمه: اضطراب و افسردگی، از شایع‌ترین اختلات روانی در بیماران مزمن، از جمله بیماران همودیالیزی می‌باشد که با عوامل مختلفی ارتباط داشته و می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی این افراد اثرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی زاهدان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه توصیفی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال ۱۳۹۷ انجام شد. روش نمونه گیری سرشماری بوده که تعداد ۲۰۰ بیمار مورد بررسی قرارگرفتند. با استفاده از نرم افزار SPSS و با دو روش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل انجام شد.


یافته‌ها: در این بررسی فراوانی افسردگی در بیماران ۹۲ درصد با ۶/۷ درصد افسردگی خفیف ۲/۴۰ درصد افسردگی متوسط و ۱/۵۲ درصد افسردگی شدید را گزارش کردند. شیوع اضطراب نیز در جمعیت مورد مطالعه ۵/۸۰ درصد بود. نتایج نشان داد که بین افسردگی و اضطراب با جنسیت ارتباطی وجود ندارد اما با تعداد سالهای دیالیز ، مدت زمان دیالیز در هفته و سن ارتباط معنی داری دارد.


نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه فراوانی بالای افسردگی و اضطراب را در بیماران تحت همودیالیز مزمن زاهدان نشان داد. این مساله نیاز به برنامه ریزی ورسیدگی جدی دارد.


واژگان کلیدی: افسردگی، اضطراب، بیماران همودیالیزی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Raeesi F, Nasehi AA, Ekhtiari M. Frequency of depression in hemodialysis patients in Imam Khomeini hospital. Advances in Cognitive Sciences 2005; 7(2): 55-9. [In Persian].
2. Beladi Mousavi SS, Soleimani A, Beladi Mousavi M. Epidemiology of end-stage renal disease in Iran: a review article. Saudi J Kidney Dis Transpl 2014; 25(3): 697-702.
3. Valderrabano F, Jones EH, Mallick NP. Report on management of renal failure in Europe, XXIV, 1993. Nephrol Dial Transplant 1995; 10(Suppl 5): 1-25.
4. Shaheen Faissal AM, Al-Attar Besher, Ahmad MK, Follero PM. Burden of disease: Prevalence and incidence of endstage renal disease in Middle Eastern countries. Clin Nephrol 2020; 93(1): 120-3.
5. Mahmoodi S, Salhnegad G, Nazaryan S, Yaghobi M. Comparison study of depression between hemodialysis patients and renal transplant recipients. IJNR 2010; 5(18): 73-80. [In Persian].
6. Yoong RK, Mooppil N, Khooc EY, Newman SP, Lee VY, Kang AW, et al. Prevalence and determinants of anxiety and depression in end stage renal disease (ESRD). A comparison between ESRD patients with and without coexisting diabetes mellitus. J Psychosom Res 2017; 94: 68-72.
7. Shirazi M, Koohkan azim H, Khosravani E. Effectiveness of psychological rehabilitation, using Dohsa-Hou, on hemodialysis patients’ depression, anxiety, and stress in Zahdan city. J Birjand Univ Med Sci 2016; 23(2): 130-40. [In Persian].
8. Salehi M, Noormohammadi-Sarab A. Prevalence of Depression in Hemodialysis Patients of Shahid Hashemi Nejad Hospital. IJPCP 2003, 8(3): 20-25. [In Persian].
9. Palmer S, Vecchio M, Craig JC, Tonelli M, Johnson DW, Nicolucci A, et al. Prevalence of depression in chronic kidney disease: systematic review and meta-analysis of observational studies. Kidney Int 2013; 84(1): 179-91.
10. Riezebos RK, Nauta KJ, Honig A, Dekker FW, Siegert CE. The association of depressive symptoms with survival in a Dutch cohort of patients with end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(1): 231-6.
11. Vadaei S, Sahebalzamani M, Fatahmogham L. Evaluation of mental health and hope in dialysis patients. IJRN 2019, 6(2): 132-9. [In Persian].
12. Navidian A, Arbabi Sarjoo A, Kikhaei A. Frequency of mental disturbances in hemodialysis patients referred to hemodialysis ward of Khatam- Al- Anbia hospital in Zahedan. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(58): 61-7. [In Persian].
13. Veater NL, East L. Exploring depression among kidney transplant recipients: aliterature review. J Ren Care 2016; 42(3): 172-84.
14. Hou Y, Li X, Yang L, Liu C, Wu H, Xu Y, et al. Factors associated with depression and anxiety in patients with end-stage renal disease receiving maintenance hemodialysis. Int Urol Nephrol 2014; 46(8): 1645-9.
15. Zahiradin AR, Hayati M, Jadidi M, Samimi SM. Depression in hemodialysis patients. J Ardabil Univ Med Sci 2005; 5(3): 256-9. [In Persian].
16. Modanloo M, Taziki SA, Khoddam H, Behnampour N. Relationship between depression and associated demographic factors in patients on haemodialysis. J Gorgan Univ Med Sci 2005; 7(1): 47-50. [In Persian].
17. Mollahadi M, Tayebi A, Ebadi A, Daneshmandi M. Comparison of anxiety, depression and stress among hemodialysis and kidney transplantation patients. Iranian J Crit Care Nurs 2010; 2(4): 153-6.
18. Nazemian Fatemeh, Ghafari F, Poorghaznein T. Evaluation of depression and anxiety in hemodialysis patients. Med J Mashhad Univ Med Sci 2008; 51(3): 171-6. [In Persian].
19. Paul KL. Depression in patients with chornic Renal disease what we know and what we need to now. J Psychosom Res 2002; 53(4): 951-6.
20. Kring DL, Crane PB. Factors affecting quality of life in persons on hemodialysis. Nephrol Nurs J 2009; 36(1): 15-24.
21. Barati F, Ramezanzadeh E, Feghhi H, Sharifzadeh G, Najafi F. Status anxiety and related factors in hemodialysis patients. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2016; 3(4): 10-5. [In Persian].