مقایسه‌ی تطبیقی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی پزشکان و بهورزان از سامانه‌ی سیب

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا احمدی
حسین احمدی محمد سارانی

چکیده

مقدمه: پذیرش پرونده‌ی الکترونیک سلامت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات، چالشی جدی پیش‌روی تکمیل صحیح آن می‌باشد. بنابراین، شناسایی عواملی که بر پذیرش این سیستم مؤثرند از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف ما بررسی میزان پذیرش سامانه‌ی یکپارچه‌ی بهداشت (سیب) توسط پزشکان خانواده‌ی روستایی و بهورزان می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1399 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی پزشکان خانواده‌ی روستایی و بهورزان بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. در این پژوهش از آزمون‌های تی یک نمونه‌ای، تی با دو نمونه‌ی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.


یافته‌ها: در این مطالعه، تعداد 276 نفر شرکت کردند که از این تعداد 36 نفر (13 درصد) پزشک و 138 نفر (50 درصد) زن بودند. میانگین میزان رضایت‌مندی اعضای تیم سلامت در سطح متوسط بود. بین نوع شغل، شهرستان محل خدمت و رضایت‌مندی از سامانه‌ی سیب، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (p value = 0/034)، (p value = 0/001). همچنین بین سطح علاقه به برنامه‌ی پزشک خانواده‌ی روستایی و رضایت‌مندی از سامانه‌ی سیب، ارتباط مستقیم معنی‌دار وجود دارد (0/343 = r، 0/001 = p value).


نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که زیرساخت‌های فنی، یکی از چالش‌های مهم اجرای پرونده‌ی الکترونیک سلامت می‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد زیرساخت‌های مرتبط با سامانه‌ی سيب جهت رفع مشکل در دسترس بودن سامانه (عدم قطع و وصل) در طول ساعات کار ارتقاء یابد.   


واژگان کلیدی: پرونده‌های الکترونیک سلامت، پزشکان، تیم مراقبت از بیمار

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Wager KA, Lee FW, Glaser JP. Health care information systems: a practical approach for health care management. California, CA: Jossey-Bass; 2009.
2. Ahmadi M, Dehghani MA, Fozoonkhah S. Messaging standards for electronic health records in selected organizations. Health Information Management 2012; 9(2): 161-71. [In Persian].
3. Tang PC, Ash JS, Bates DW, Overhage JM, Sands DZ. Personal health records: definitions, benefits, and strategies for overcoming barriers to adoption. J Am Med Inform Assoc 2006; 13(2): 121-6.
4. Klein-Fedyshin MS. Consumer Health Informatics-integrating patients, providers, and professionals online. Med Ref Serv Q 2002; 21(3): 35-50.
5. Sittig DF. Personal health records on the internet: a snapshot of the pioneers at the end of the 20th Century. Int J Med Inform 2002; 65(1): 1-6.
6. Lee M, Delaney C, Moorhead S. Building a personal health record from a nursing perspective. Int J Med Inform 2007; 76: S308-S16.
7. Kupchunas WR. Personal health record: new opportunity for patient education. Orthop Nurs 2007; 26(3): 185-91.
8. Sittig DF, Singh H. Defining health information technology-related errors: new developments since To Err Is Human. Arch Intern Med 2011; 171(14): 1281-4.
9. Clarke JL, Meiris DC, Nash DB. Electronic personal health records come of age. Am J Med Qual 2006; 21(3 Suppl): 5S-15S.
10. Sadoughi F, Delgoshaei B, Foozonkhah S, Tofighi S, Khalesi N. Designing an object-oriented model for some key messages to support the electronic health record. J Health Adm 2006; 9(25): 21-30. [In Persian].
11. Nylenna M, Gulbrandsen P, Førde R, Aasland OG. Job satisfaction among Norwegian general practitioners. Scand J Prim Health Care 2005; 23(4): 198-202.
12. EHR Implementation Roadmap 2005 pilot. DOQ IT. [cited 2005]. Available from: URL: http://www.ehcca.com/presentations/hitsummit2/3_03_2_h1.pdf
13. Kabir MJ, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, Keshavarzi A, Hosseini S, Nasrollahpour Shirvani SD. Satisfaction of urban family physicians and health care providers in Fars and Mazandaran provinces from integrated health system. J Health Biomed Info 2018; 4(4): 244-52. [In Persian].