بررسی ارتباط تغذیه و سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زهک

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی میری هاجر صالحی محسن وظیفه دوست بهاره حاجی رستملو هانیه نارویی محمدرضا رضایی کهخا آرزو سالاری فورگ سروش محمد نژاد محمد امین حیدری

چکیده

مقدمه: رفتارهای ارتقاء‌ دهنده‌ی سبک زندگی در دوران بارداری از جمله تغذیه‌ی اصولی، عامل کلیدی در تضمین سلامت مادر و کودک است. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط تغذیه و سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم ‌وزنی بدو تولد نوزادان بود.


شیوه‌ی مطالعه: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی و به روش مقطعی انجام شد. گروه هدف شامل 100 مادر باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زهک در سال 1397 بود که به روش سهمیه‌ای انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بسامد خوراک 24 ساعته بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 صورت گرفت.


یافته‌ها: میانگین افزایش وزن مادران باردار در طول دوره‌ی بارداری و سن حاملگی نوزاد به ‌ترتیب برابر با 2/59 ± 7/72 کیلوگرم و 1/45 ± 37/76 سال بود. به ‌ترتیب 19، 61 و 20 درصد مادران باردار دارای سبک زندگی ضعیف، متوسط و خوب بودند. بین وزن زمان تولد با سن حاملگی، افزایش وزن، سبک زندگی، سطح درآمد خانوار، تحصیلات و درشت‌مغذی‌های دریافتی انرژی، پروتئین، کربوهیدرات و چربی مادران در طی دوران بارداری همبستگی معنی‌دار آماری وجود داشت (0/05 > p value). در حالی که بین وزن زمان تولد با فاصله‌ی حاملگی قبلی، سطح هموگلوبین و وضعیت اشتغال مادران باردار، همبستگی و ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشت (0/05 < p value).


نتیجه‌گیری: سبک زندگی زنان باردار در طی دوران بارداری، نقش بسزایی در وزن زمان تولد نوزاد داشت. با افزایش میزان انرژی و درشت‌مغذی‌های دریافتی، وزن زمان تولد نوزادان افزایش یافت.


کلمات کلیدی: سبک‌زندگی، تغذیه، نوزادان کم وزن، بارداری، زهک

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
میریع., صالحیه., وظیفه دوستم., حاجی رستملوب., ناروییه., رضایی کهخام., سالاری فورگآ., محمد نژادس., & حیدریم. ا. (2020). بررسی ارتباط تغذیه و سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زهک. مجله دانشکده پزشکی زابل, 67-84. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/204
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Meyer RM, O’Brien‐Pallas LL. Nursing services delivery theory: an open system approach. J Adv Nurs 2010; 66(12): 2828-38.
2. Sehati Shasaei F, Sheibaei F. Lifestyle and its relation with pregnancy outcomes in pregnant women referred to Tabriz Teaching hospitals. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2015; 17(131): 13-9. [In Persian].
3. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknamy M, Kazemnejad E. Investigating the relationship between maternal lifestyle during pregnancy and low-birth-weight of term neonates. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2012; 15(29): 14-24. [In Persian].
4. Koshavar H, Mirsalimi F. Some maternal factors affecting low birth weight in women referring to educational and medical centers affiliated with Iran University of Medical Sciences in the year 2003-2004 [Thesis]. Tabriz, Iran: School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences; 2005. [In Persian].
5. Sehhatie Shafai F, Sadeghi Khamneh S, Kushavar H, Sheybaei F. The review on lifestyle and its relation with the pregnancy outcomes in the pregnant women coming to educational hospitals of Tabriz in 2004. Res J Med Sci 2007; 1(2): 91-4. [In Persian].
6. van der Walt D. Dietary intake and pregnancy outcome of pregnant women in an outpatient clinic [thesis]. Vanderbijlpark, South Africa: North-West University; 2005.
7. Bryce RL, Enkin MW. Lifestyle in pregnancy. Can Fam Physician 1984; 30: 2127-30.
8. Roberfroid D, Huybregts L, Lanou H, Henry MC, Meda N, Menten J, et al. Effects of maternal multiple micronutrient supplementation on fetal growth: a double-blind randomized controlled trial in rural Burkina Faso. Am J Clin Nutr 2008; 88(5): 1330-40.
9. Cuco G, Fernandez-Ballart J, Sala J, Viladrich C, Iranzo R, Vila J, et al. Dietary patterns and associated lifestyles in preconception, pregnancy and postpartum. Eur J Clin Nutr 2006; 60(3): 364-71.
10. Eghbalian F. Low birth weight causes survey in neonates. Iranian Journal of Pediatrics 2007; 17(1): 27-33. [In Persian].
11. Delaram M, Akbari N. Weight gain in pregnancy and its correlation with birth weight of infants. Knowledge Health 2008; 3(2): 39-43. [In Persian].
12. Biernacka JB, Hanke W. [The effect of occupational and non-occupational psychosocial stress on the course of pregnancy and its outcome]. Med Pr 2006; 57(3): 281-90. [In Polish].
13. Maddah M, Karandish M, Mohammadpour-Ahranjani B, Neyestani TR, Vafa R, Rashidi A. Social factors and pregnancy weight gain in relation to infant birth weight: a study in public health centers in Rasht, Iran. Eur J Clin Nutr 2005; 59(10): 1208-12.
14. Kaneshi T, Yoshida T, Ohshiro T, Nagasaki H, Asato Y, Ohta T. Birthweight and risk factors for cardiovascular diseases in Japanese schoolchildren. 2007; 49(2): 138-43.
15. Vijayalaxmi KG, Asna U. Impact of socio-economic status on nutrtional status of pregnant women and pregnancy outcome. Indian Journal of Nutrition and Dietetics 2009; 46(2): 50-8.
16. Al-Shoshan AA. Diet history and birth weight relationship among Saudi pregnant women. 2007; 23(2): 176. Pakistan Journal of Medical Sciences Online 2007; 23(2): 176-81.
17. Abedini Z, Ahmari Tehran H, Gaini M, Khoramirad A. Dietary food intake of pregnant women based on food guide pyramid and its related factors. Iran Journal of Nursing 2011; 24(73): 36-46. [In Persian].
18. George GC, Hanss-Nuss H, Milani TJ, Freeland-Graves JH. Food choices of low-income women during pregnancy and postpartum. J Am Diet Assoc 2005; 105(6): 899-907.
19. Drewnowski AJ. Fat and sugar: an economic analysis. J Nutr 2003; 133(3): 838S-840S.
20. Agrahar-Murugkar D, Pal PP. Intake of nutrients and food sources of nutrients among the Khasi tribal women of India. Nutrition 2004; 20(3): 268-73.
21. Esmaillzadeh A, Samareh S, Azadbakht L. Dietary patterns among pregnant women in the west-north of Iran. Pak J Biol Sci 2008; 11(5): 793-6.
22. Messina V, Melina V, Mangels AR. A new food guide for North American vegetarians. J Am Diet Assoc 2003; 103(6): 771-5.
23. Asano AW, Miyoshi M, Arai Y, Yoshita K, Yamamoto S, Yoshiike N. Association between vegetable intake and dietary quality in Japanese adults: a secondary analysis from the National Health and Nutrition Survey 2003. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 2008; 54(5): 384-91.