تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

صدرا اشرفی آرزو رضازاده سپند تهرانی فاتح آرمان حسن‌زاده رضا کاظم پور مفرد بردیا حاجی کریملو

چکیده

مقدمه: سلامت تغذیه، نیازمند سواد تغذیه می‌باشد و جهت افزایش آن نیاز به برنامه‌های آموزشی مناسب است. لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر گذراندن واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص‌های تن‌سنجی (BMI) انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: در این پژوهش تحلیلی، تعداد 228 نفر از دانشجویان پزشکی انتخاب شدند و سپس به دو گروه که واحد تغذیه را گذرانده بودند (114 نفر) و گروهی که این واحد درسی را هنوز نگذرانده بودند (114 نفر)، تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ابزار سه بخشی اطلاعات فردی، پرسش‌نامه‌ی سواد تغذیه و محاسبه‌ی BMI استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون مجذور کای، تی مستقل، one-way ANOVA، پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 استفاده گردید.


یافته‌ها: بین میانگین و دسته‌بندی BMI و همچنین میانگین سواد تغذیه در دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین سطوح سواد تغذیه (کم، متوسط، زیاد) در دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/015 = p value). بین نمره‌ی BMI، گذراندن واحد درسی تغذیه و نمره‌ی سواد تغذیه در دو گروه، ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که گذراندن واحد درسی تغذیه می‌تواند به میران 52/0 برابر نسبت به دانشجویانی که این واحد را نگذراندند موجب افزایش سواد تغذیه گردد (0/02 = p value).‌


نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشانگر سطح بالاتر سواد تغذیه در دانشجویانی بود که واحد درسی تغذیه را گذرانده بودند. بنابراین شاید بتوان با تأکید بر واحد درسی مذکور، موجب افزایش سواد تغذیه و ارتقای سلامت تغذیه شد.


کلمات کلیدی: سواد تغذیه، واحد درسی تغذیه، BMI 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر., & حاجی کریملوب. (2020). تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 34-42. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Hung LS, Tidwell DK, Hall ME, Lee ML, Briley CA, Hunt BP. A meta-analysis of school-based obesity prevention programs demonstrates limited efficacy of decreasing childhood obesity. Nutr Res 2015; 35(3): 229-40.
2. Guerra PH, da Silveira JAC, Salvador EP. Physical activity and nutrition education at the school environment aimed at preventing childhood obesity: evidence from systematic reviews. J Pediatr (Rio J) 2016; 92(1): 15-23.
3. Barzegari A, Ebrahimi M, Azizi M, Ranjbar K. A study of nutrition knowledge, attitudes and food habits of college students. World Applied Sciences Journal 2011; 15(7): 1012-7.
4. Doustmohammadian A, Omidvar N, Keshavarz-Mohammadi N, Abdollahi M, Amini M, Eini-Zinab H. Developing and validating a scale to measure Food and Nutrition Literacy (FNLIT) in elementary school children in Iran. PLoS One 2017; 12(6): e0179196.
5. Khan ZN, Assir MZK, Shafiq M, Chaudhary AG, Jabeen A. High prevalence of preobesity and obesity among medical students of Lahore and its relation with dietary habits and physical activity. Indian J Endocrinol Metab 2016; 20(2): 206-10.
6. Anupama M, Iyengar K, Rajesh S, Rajanna M, Venkatesh P, Pillai G. A study on prevalence of obesity and life-style behavior among medical students. Int J Community Med Public Health 2017; 4(9): 3314-8.
7. Jafari-Adli S, Jouyandeh Z, Qorbani M, Soroush A, Larijani B, Hasani-Ranjbar S. Prevalence of obesity and overweight in adults and children in Iran; a systematic review. J Diabetes Metab Disord 2014; 13(1): 121.
8. Mohammadpour-Ahranjani B, Rashidi A, Karandish M, Eshraghian M, Kalantari N. Prevalence of overweight and obesity in adolescent Tehrani students, 2000-2001: an epidemic health problem. Public Health Nutr 2004; 7(5): 645-8.
9. Jung T, Huang J, Eagan L, Oldenburg D. Influence of school-based nutrition education program on healthy eating literacy and healthy food choice among primary school children. International Journal of Health Promotion and Education 2019; 57(2): 67-81.
10. Salimi Y, Taghdir M, Sepandi M, Zarchi AAK. The prevalence of overweight and obesity among Iranian military personnel: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2019; 19(1): 162.
11. Sidor A, Cherecheș RM, Costea VA. Adolescents’ needs towards school-based nutrition interventions. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 2017; 24(1): 21-30.
12. Makiabadi E, Asadollahi A, Kaveh MH, Salehi M. Psychometric properties of Persian version of Nutrition Literacy Inventory (NLI-28, 2017) among University Students. Int J Nutr Sci 2019; 4(3): 113-21.
13. Kubik MY, Lytle LA, Story M. Schoolwide food practices are associated with body mass index in middle school students. Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159(12): 1111-4.
14. O'Brien G, Davies M. Nutrition knowledge and body mass index. Health Educ Res 2007; 22(4):
571-5.
15. Mirmiran P, Azadbakht L, Azizi F. Dietary behaviour of Tehranian adolescents does not accord with their nutritional knowledge. Public health nutrition 2007; 10(9): 897-901.
16. Maddah M, Eshraghian M, Djazayery A, Mirdamadi R. Association of body mass index with educational level in Iranian men and women. Eur J Clin Nutr 2003; 57(7): 819-23.
17. Mearns GJ, Chepulis L, Britnell S, Skinner K. Health and nutritional literacy of New Zealand nursing students. J Nur Edu 2017; 56(1): 43-8.
18. Kalantari N, Keshavars Mohammadi N, Rafieifar S, Eini-Zinab H, Aminifard A, Malmir H, et al. Indicator for success of obesity reduction programs in adolescents: body composition or body mass index? Evaluating a school-based health promotion project after 12 weeks of intervention. Int J Prev Med 2017; 8: 73.

19. Belojevic G, Djokic LS, Gligorova B, Banjari I, Stojanovic M, Stojanovic D. Body mass index and the literacy on obesity in relation to media following. Iran J Public Health 2018; 47(8): 1166-71.
20. Asakura K, Todoriki H, Sasaki S. Relationship between nutrition knowledge and dietary intake among primary school children in Japan: Combined effect of children's and their guardians' knowledge. J Epidemiol 2017; 27(10): 483-91.
21. Song X. Influence of nutrition literacy on college-age population’s dietary behavior. [Thesis]. Manhattan, KS: Kansas State University; 2014.
22. Liao LL, Lai IJ. Construction of nutrition literacy indicators for college students in Taiwan: a Delphi consensus study. J Nutr Educ Behav 2017; 49(9): 734-742.