تعیین میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) شهر زاهدان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمیدرضا شیخی محمد ترابی پرویز رضا میرلطفی

چکیده

مقدمه: اعتماد، ایجاد ارتباط با دیگری و درخواست پذیرش و حمایت آشکار از دیگران، خود‌تکمیلی در روابط و انطباق با انتظارات دیگران است. هدف این پژوهش، تعیین میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال1397 می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفي- تحلیلي به صورت مقطعي و با تعیین میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1397 انجام گردید. تعداد 155 بیمار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نمونه‌گیري به صورت سهمیه‌ای و متناسب با تعداد مراجعین به هر بخش بود. انتخاب بیماران از هر بخش، به روش غیر احتمالی و در دسترس بود. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک (سن، جنس، سطح تحصیلات، علت مراجعه، محل سکونت، درآمد و قومیت) و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی سنجش اعتماد اجتماعی مشتمل بر 20 سؤال بود (مجموع نمرات حاصل از پاسخ به سؤالات پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته 20 سؤال 5 گزینه‌ای که عددی بین 20 تا 100 می‌باشد).


یافته‌ها: مطالعه‌ی حاضر نشان داد رابطه‌ی متغیرهای جنس، سن، علت مراجعه، محل سکونت و قومیت با میزان اعتماد اجتماعی معنی‌دار است، ولی رابطه‌ی متغیرهای سطح تحصیلات و درآمد ماهیانه‌ی بیمار با میزان اعتماد اجتماعی، معنی‌دار نمی‌باشد.


نتيجه‌گيري: اگر اعتماد اجتماعی در بین بیماران زياد باشد، نه تنها در کیفیت زندگی اجتماعی تک تک بیماران نقش دارد بلکه برای کل افراد جامعه و درنتیجه محیط اجتماعی، زندگی سالم و مثبتی را فراهم می‌کند.


كلمات كليدي: اعتماد، اجتماعی، بیماران، ارتباطات

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Noorbala A. Psychosocial Health and Strategies for improvement. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(2): 151-6. [In Persian].
2. Hajizadeh Meymandi M, Lal Sajadi SM. The inspection of the relation between social reliance and job satisfaction of the teachers of Mashhad city. Journal of Social and Cultural Studies 2004; 8(4): 35. [In Persian].
3. WHO, Constitution of the World Health Organization. [Online]. [Cited 1984]. URL: https://www.afro.who.int/publications/constitution-world-health-organization
4. Fadaei M. Media and social health. Journal of Research and Evaluation 2007; 49: 67-86.
[In Persian].
5. Keyes CLM, Shapiro AD. Social well-being in the United States: a descriptive epidemiology. In: Brim OG, Ryff CD, Kessler RC. Editors. How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife. Chicago, Il: University of Chicago Press; 2004. p. 101-8.
6. Larson JS. The measurement of social well-being. Social Indicators Research 1993; 28(3): 285-96.
7. Kawachi I, Berkman LF. Social ties and mental health. J Urban Health 2001; 78(3): 458-67.
8. Vadadhir A, Hani Sadati SM, Ahmadi B. Women's health from the perspective of health magazines in Iran. Journal of Health Women's Research 2008; 6(2): 133-55. [In Persian].
9. Hatami P. Investigating the effective factors on students' social health by emphasizing social networks [Thesis]. Tehran, Iran: School of Sociology, Allameh Tabatabai University; 2009. [In Persian].
10. Yazdanpanah L, Nikvars T. Relationship between Social Factors and Social Health among Students of Shahid Bahonar University
of Kerman. Applied Sociology 2015; 26(3): 99-116. [In Persian].
11. Zaki MA, Khoshouei MS. Social health and factors affecting it among the citizens of Isfahan. Sociological Studies of the City 2013; 3(8): 79-108. [In Persian].
12. van Groezen B, Jadoenandansing R, Pasini G. Social capital and health across European countries. Applied Economics Letters 2011; 18(12): 1167-70.
13. Amiri K, Mehdi A. Social Trust and Factors Affecting It. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University; 1995. [In Persian].
14. Azadarmaki T, Kamali A. Trust society gender. Iranian Journal of Sociology 2004; 2(1): 45-8. [In Persian].
15. Ghadimi M. Investigating the level of social trust and factors affecting it among students of Zanjan universities. Journal of Human Sciences 2007; 5(3): 325-56. [In Persian].
16. Heidarabadi A. Social trust and socio-cultural factors involving on it (a case study of 20 to 29 years old in Mazandaran). Journal of Sociology; 1(1): 20-5.
17. Dharamsi S, Ho A, Spadafora SM, Woollard R. The physician as health advocate: translating the quest for social responsibility into medical education and practice. Acad Med 2011; 86(9): 1108-13.
18. Kaffashi M, Azadeh N. Social factors affecting the level of social trust among faculty members. Social Science Research Journal 2009; 1(3): 89-115. [In Persian].
19. Makagon MM, McCowan B, Mench JA. How can social network analysis contribute to social behavior research in applied ethology? Appl Anim Behav Sci 2012; 138(3-4).