تأثیر شبکه‌های مجازی بر روی میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدعباس زاده بزی فاطمه محجوب‌زاده آزاده حیدری محمد سارانی سمیه باقری سودابه حامدی شهرکی

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که حضور گسترده‌ی دانش‌آموزان در شبکه‌هاي اجتماعی، فرصت بی‌نظیري را براي پیگیري تأثیرات استفاده این رسانه بر عملکردهاي تحصیلی آنان فراهم نموده است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان انجام پذيرفت.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در دبیرستان‌های دخترانه‌ی دولتی شهر زابل در سال 1396 انجام و تعداد 94 دانش‌آموز به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. عضويت دانش‌آموزان در شبکه‌هاي اجتماعي، ساعات كار با آن‌ها، تأثير شبكه‌ها بر عملكرد تحصيلي توسط پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بررسي، تعیین و مقايسه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و آزمون‌های مربوطه تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، ترتیب فراوانی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف، (91/5 درصد) تلگرام، (80/9 درصد) اینستاگرام و آپارات (35/1 درصد) بود. میزان ساعات استفاده‌ی دانش‌آموزان در شبانه‌روز به ترتیب فراوانی شامل (44/7 درصد) بین 1 تا 3 ساعت، (32/2 درصد) کمتر از 1 ساعت و یا بیش از 6 ساعت، (10/6 درصد) بین 4 تا 6 ساعت بود. آزمون تی نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با معدل كل دانش‌آموزان رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (0/001 > p value).


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، هرچه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد، لذا لازم است اطلاع‌رسانی‌هاي ارزنده در زمینه‌ی اثرات مثبت و منفی شبکه‌ها در اختیار کاربران قرار داده شود و در مدارس اقداماتی براي آشناسازي و فرهنگ‌سازي و استفاده‌ی مفید و علمی از شبکه‌هاي اجتماعی مجازی صورت گیرد.


کلمات کلیدی: شبکه‌های اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش‌آموزان، دبیرستان‌های دخترانه، زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی