مقایسه‌ی ‌روش آموزشی مسأله‌محور با روش استاد محور در تدریس درس (ایمنی در صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم قلع جهی سمیه باقری محمد سارانی ناصر ملک محمدی اصل

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت درس ایمنی در صنعت برای دانشجویان رشته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و نیاز به آموختن عمیق و درک کامل از مفاهیم کلیدی این مبحث (همانند ایمنی، خطر و غیره) و ایجاد انگیزه و حساسیت برای یادگیری مباحث آن در این دانشجویان، مطالعه‌ی حاضر به بررسی روش آموزشی مبتنی بر حل مسأله و مقایسه‌ی آن با روش تدریس سنتی به صورت سخنرانی استاد در این درس پرداخته است.    


شیوه‌ی مطالعه: در این پژوهش نیمه تجربی که برای تدریس درس ایمنی در صنعت انجام گرفت، تعداد 40 نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی زابل در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397 شرکت کردند. بدین منظور ابتدا دانشجویان در مورد روش آموزشی حل مسأله توجیه شدند و سپس در گروه‌هایی قرار گرفتند تا بتوانند در مورد مسأله‌ی مطرح شده که در مورد شناسایی عوامل زیان‌آور در کارگاه تراشکاری بود، به تحقیق و مطالعه‌ی گروهی بپردازند. ارزیابی‌ها به‌ وسیله‌ی پرسش‌نامه که پایایی و روایی آن تأیید شده بود انجام گرفت و سؤالات آن در سه حیطه‌ی انگیزه، علاقه، یادگیری و مشارکت در کار گروهی تقسیم‌بندی شد و توسط دانشجویان تکمیل گردید.      


یافته‌ها: تعداد 95 درصد از دانشجویان مورد بررسی، ایمنی را به عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین دروس در رشته‌ی تحصیلی خود می‌دانستند. میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به هر یک از آیتم‌های انگیزه، یادگیری، مشارکت در کار گروهی به ترتیب: 3/11 ± 23/37، 66/2 ± 22/8 و 1/49 ± 11/23 بود. در حیطه‌ی انگیزه (67/5 درصد) و یادگیری (5/52 درصد) میزان رضایت دانشجویان در سطح بالا و در سطح مشارکت در کارگروهی در سطح پایین (37/5 درصد) بود. همچنین 45 درصد دانشجویان، مخالف روش تدریس سنتی (استاد محور) بودند.


نتیجه‌گیری: تعداد 95 درصد از دانشجویان، اهمیت و ضرورت این درس را در رشته خود تأیید کرده‌اند، بنابراین یادگیری متداوم و ایجاد انگیزه برای فراگیری آن در دانشجویان ضروری است. 45درصد دانشجویان با نظریه‌ی روش‌های متنوع تدریس موافق بوده‌اند. بنابراین نتایج نشان داده است که استفاده از روش مبتنی بر حل مسأله در ایجاد و افزایش انگیزه و علاقه‌ی دانشجویان به درس ایمنی در صنعت و یادگیری و ماندگاری عمیق آن مؤثر است.


کلمات کلیدی: ایمنی در صنعت، استاد محور، مسأله محور، شناسایی عوامل زیان‌آور

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Rosing J. Teaching Biochemistry at a medical faculty with a problem- based learning system. Biochemical Education 1997; 25(2): 71-4.
2. Ramazani J, Hosseini M, Ghaderi M. Comparing the effects of lecture, e-learning and concept mapping on pediatrics nursing teaching. Iranian J Med Edu 2017; 17(28): 261-9.
3. Hanson J. Displaced but not replaced: the impact of e-learning on academic identities in higher education.Journal Teaching in Higher Education. 2009; 14 (5): 553-564.
4. Mottaghi P, Najimi A, Teaching medical students: computer-based teaching versus traditional lecture. Iranian J Med Edu 2018; 18(1): 1-7. [In Persian].
5. Moezi M, Shirzad HA, Zamanzad B, Roohi H. Evaluation process in viewpoints of academic staff and students in Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci 2009; 11(4): 63-75. [In Persian].
6. Puri D. An integrated Problem- based curriculum for Biochemistry teaching in medical sciences. Indian Journal of Clinical Biochemistry 2002; 17(2): 52-9.
7. Zarshenas L, Momeni Danaei Sh, Oshagh M, Salehi P. Problem based learning: an experience of a new educational method in dentistry. Iranian J Med Ed 2010; 10(2): 171-9. [In Persian].
8. Safari M, Yazdanpanah B, Ghafarian HR, Yazdanpanah S. Comparing the effect of lecture and discussion methods on students` learning and satisfaction. Iranian J Med Edu 2006; 6(1): 59-64. [In Persian].
9. Tahmasebzadeh Sheikhlar D. The relationship between inquiry teaching and research morale in nursing students. Iranian J Med Edu 2018; 18(1): 175-85. [In Persian].
10. Poorkiani M, Foroutani MR. The effect of blended method of education on students` satisfaction. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 375-8. [In Persian].
11. Hatami Rad R, Yamani N, Ehsanpour S. Effects of teacher-centered teaching and peer teaching methods on improving some clinical skills of midwifery students: a comparative study. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 335-43. [In Persian].
12. Goli Sh, Rezai H, Haghani F, Goli M. A review of feedback in midwifery education. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 92-101. [In Persian].
13. Zangi Abadizadeh M, Saeedian M, Shahinfar Sh. Comparing the effects of role-playing and multimedia-based teaching methods on midwifery students' knowledge and attitude towards vaginal delivery. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 60-8. [In Persian].
14. Moezi M, Shirani M, Majidi F. Designing and implementing a community-based and responsive curriculum: A report on the experience of the medical education development and studies center of Shahrekord University of Medical Sciences. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 120-4. [In Persian].
15. Hashemi J, Jamshidian S, Hagani F. Comparing the effects of methods (lecture) and simulated patient teaching Methods on promoting the Knowledge and performance of healthcare Providers. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 145-56. [In Persian].
16. Haghani F, Rezaie H. Internet-based educational instrument and methods in medical sciences education. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 196-210. [In Persian].
17. Kadivar M, Sayed Fatemi N, Zolfaghari M, Mehran A, Hosseinzadeh Z. The impact of virtual-based education on nurses psychological empowerment in the level two neonatal care Unit. Iranian J Med Edu 2017; 17(1): 102-15. [In Persian].
18. Dehghanzadeh Sh, Jafar Aghaei F, Khordadi Astaneh H. The effect of flipped classroom on critical thinking disposition in nursing students. Iranian J Med Edu 2018; 18(6): 39-48. [In Persian].