تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسن آقایی زهرا دهمرده الهه حقیقت منش سیما سراوانی مژگان خزاعی اصفهانی

چکیده

مقدمه: تفکر استراتژیک، یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. با این حال به دلیل کمبود مطالعات در این حیطه، امکان شناخت تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمان‌های مرتبط با سلامت جامعه مشخص نیست. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و مؤلفه‌های آن بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر روش همبستگی است. تعداد 169 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه‌ی تفکر استراتژیک و پرسش‌نامه‌ی ارزیابی عملکرد جمع‌آوری شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون رگرسیون خطی، تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: تفکر استراتژیک و مؤلفه‌های آن، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل دارند. از میان مؤلفه‌های چهارگانه‌ی تفکر استراتژیک، بیش‌ترین تأثیر مربوط به آینده‌نگری، پس از آن تمرکز معطوف به هدف، تفکر سیستمی و فرصت‌جویی هوشمندانه بود.


نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تفکر استراتژیک و مؤلفه‌های آن بر بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‌شود تا در مطالعات آتی، سایر عواملی که ممکن است عملکرد سازمانی را متأثر نماید، به صورت همزمان با تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار بگیرد.


کلمات کلیدی: تفکر استراتژیک، عملکرد سازمانی، کارکنان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Barnard CI. Organization and management: Selected papers. Abingdon, UK: Routledge; 2004.
2. Coutinho LR, Sichman JS, Boissier O. Modelling dimensions for agent organizations. In: Dignum V. editor. Handbook of research on multi-agent systems: Semantics and dynamics of organizational models. Pennsylvania, US: IGI Global; 2009. p. 18-50.
3. Rahnavard F. Factors influencing the performance of iranian public sector organizations. Journal of Executive Management 2009; 8(4): 77-100. [In Persian].
4. Timuri M, Hasani Dastgerd M. A Sociological analysis of factors affecting the financial performance of organizations and companies in Iran with a meta-analysis approach. Journal of Economic Sociology and Development 2018; 7(1): 1-23.
5. Kapferer JN. The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. London, UK: Kogan Page; 2012.
6. Gross R. Towards an understanding of the relationship between leadership styles and strategic thinking: A small and medium enterprise perspective. Journal of Business Studies Quarterly 2016; 8(2): 22-39.
7. Bonn I. Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision 2001; 39(1): 63-71.
8. Bonn I. Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal 2005; 26(5): 336-54.
9. Goldman EF. Leadership practices that encourage strategic thinking. Journal of Strategy and Management 2012; 5(1): 25-40.
10. Özer F, Tınaztepe C. Effect of strategic leadership styles on firm performance: A study in a Turkish SME. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 150: 778-84.
11. Rigby D, Bilodeau B. Bain's global 2007 management tools and trends survey. Strategy & Leadership 2007; 35(5): 9-16.
12. Goldman EF. Strategic thinking at the top. MIT Sloan Management Review 2007; 48(4): 75.
13. Alatailat M, Elrehail H, Emeagwali O. High performance work practices, organizational performance and strategic thinking: A moderation perspective. International Journal of Organizational Analysis 2019; 27(3): 370-95.
14. Steiss AW. Strategic management for public and nonprofit organizations: Abingdon, UK: Routledge; 2019.
15. Azizi M, Parsley M, Hosseini SM. The relationship between strategic thinking and organizational performance of middle and senior managers of Iran's health insurance organization. Health Management 2018; 9(2): 41-9. [In Persian].
16. Gheadamini Harouni A, Ebrahimzadeh-Dastgerdi R, Sadeghi-Dehcheshmeh M, Mahrani-Barzani M. The Impact of strategic leadership through strategic thinking on organizational performance in SAPCO company. General Catering in Management 2019; 10(34): 1-14. [In Persian].
17. Abooyee Ardakan M, Ghadyani F, Alidadi T. Investigating the relationship between students’ strategic thinking skills and information seeking behavior among undergraduate students of management in university of Tehran. Journal of Information Technology Management 2018; 10(2): 259-82.
18. Gross R. The Links between Innovative Behavior and Strategic Thinking. Contemporary Management Research 2017; 13(4): 239-53.
19. Moghadam H, Haddadi E, Kikha A. Studying the effect of strategic thinking on innovation performance (Case study: Sistan and Baluchestan Customs Administration). Revista Publicando 2018; 5(15): 1123-35.
20. Rothaermel FT. Strategic management. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2017.