وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منیره شمسایی مرضیه عارفی پروانه اصفهانی

چکیده

مقدمه: داشتن نیروی کارآمد کافی در تمام رشته‌های بهداشت و درمان، برای بهبود عملکرد نظام سلامت ضروری است. این نیروها بعد از فراغت از تحصیل باید به طور مناسب از نظر جغرافیایی، نوع تخصص با نظارت صحیح و کارآمد به کار گرفته شوند تا بهترین عملکرد را در سازمان داشته باشند. بنابراین، هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. در این مطالعه، تعداد 100 نفر از دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سال 1388 تا 1396 به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، یک پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و با آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.


یافته‌ها: تعداد 29 درصد از شرکت‌کنندگان، شغل مورد نظر خود را از طریق شرکت در آزمون استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور یافتند. 81/2 درصد از شرکت‌کنندگان از شغل خود راضی بودند. حدود 72 درصد از دانش‌آموختگان در شغل‌های مرتبط با رشته‌ی تحصیلی خود به کار گرفته شده‌اند. 35درصد از فارغ‌التحصیلان، در بخش‌های ادرای مشغول به کار بودند. بین عنوان شغل دانش‌آموختگان و رشته‌ی تحصیلی آن‌ها از نظر آماری، ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (0/05 < p value).‌


نتیجه‌گیری: مدیران و سیاست‌گذاران سلامت، اگر برنامه‌ریزی اصولی برای به کارگیری این افراد متناسب با رشته‌ی تحصیلی‌شان داشته باشند می‌توانند موجبات افزایش کارآیی دانش‌آموختگان این رشته و سازمان را فراهم سازند.


کلمات کلیدی: دانش‌آموختگان، اشتغال، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Fattahi Z, Javadi Y, Nakhaee N. A Survey on dentistry students' satisfaction with their discipline and some of the related factors. Strides Dev Med Edu 2004; 1(1): 32-40. [In Persian].
2. Todaro M. Economic development in the third world. Trans by. Farjaadi Gh. Tehran, Iran: Institute for Advanced Studies in Planning and Development; 2003. [In Persian].
3. Sharifi N. The effects of indirect taxes and the government expenditures on employment and inflation: an input-output analysis. Tahghighat-e-Eghtesadi 2011; 46(95): 59-78. [In Persian].
4. Javadi HR, Asefzadeh S, Mashatan M. Survey of Qazvin medical sciences university graduates professional situation. J Qazvin Univ Med Sci 2002; (22): 24-32. [In Persian].
5. Mohammadzadeh Nasrabadi M, PezeshkiRad G, Chizari M. An examination of employment status, employment ability, and job success among vocational and technical education graduates in agriculture sector. Journal of Research and Planning in Higher Education 2006; 12(1): 79-97. [In Persian].

6. Mohammadi A. Mojethahedzadeh R. The level of classified educational services. Tehran, Iran: Department of Education and Academic Publications; 2003. p. 1-2. [In Persian].
7. World Health Organization. Towards Unity
for Health. [Online]. [cited 2000]. Available
from: URL:
https://www.who.int/hrh/documents/en/TUFH_challenges.pdf
8. Sanainasab H, Dellavari AR, Ghanjal A, Teymourzadeh E, Sedaghat A, Mirhashemi S. Employment status of health-treatment services management alumni. J Mil Med 2010; 11(4): 203-8. [In Persian].
9. Keshtkar V. Study of the education and employment process of graduates of health services management from 1989 to 1995 [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 1999. [In Persian].
10. Shaw NJ, Stuart A. Employment status of relent Canadian graduated dietetic interns. J Scand Diet Assoc 1997; 58(4): 202-4.