ارزیابی دریافت مواد مغذی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فهیمه خوشابی

چکیده

مقدمه: رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺤﻮه‌ی ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ دارد. انواع مختلف بیماری‌ها، ضعف و ناتوانی‌ها، مرتبط با دریافت ناکافی مقادیر مواد مغذی هستند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین دریافت مواد مغذی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.


شیوه‌ی مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 242 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط دو پرسش‌نامه شامل اطلاعات دموگرافیک و FFQ (Food frequency questionnaire) جمع‌آوری شد.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که 64/38 درصد از کل انرژی در دختران، از کربوهیدرات‌ها و 12/17 درصد از پروتئین و
23/79 درصد از چربی تأمین شده بود. در پسران نیز 63/63 درصد انرژی از کربوهیدرات‌ها، 12/57 درصد از پروتئین و 72/23 از چربی تأمین شده بود. نتایج نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مورد انرژی حاصل از درشت‌مغذی‌ها، تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد (p value < 0/05). یافته‌ها نشان داد که دریافت روزانه‌ی ویتامین B6، B2، C، E، A و فولاسین و املاح کلسیم، منیزیم و روی در دانشجویان دختر و پسر به طور معنی‌داری کمتر از مقدار توصیه شده‌ی RDA بود (p value < 0/05).‌


نتیجه‌گیری: دریافت روزانه‌ی ویتامین B6، B2، C، E، A و فولاسین، املاح کلسیم، روی و منیزیم در دانشجویان کمتر از مقدار توصیه شده‌ی روزانه بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود، دانشجویان به اطلاعات بیشتری در مورد عادات تغذیه‌ی سالم و مصرف کافی از مواد مغذی نیاز دارند.


کلمات کلیدی: ارزیابی، دریافت مواد مغذی، دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Nikooyeh B, Mahboob S, Razaviey SV, Gahaem Maghami SJ. Nutrition status, zinc, iron and copper serum levels and their relationship with some dietic and anthropometric parameters in the students of Tabriz University of Medical Sciences. J Birjand Univ Med Sci 2005; 12(3-4): 77-84. [In Persian].
2. Doost Mohamedian A, Keshavarz SA, Dorosti AR, Mahmoudi M, Sadrzadeh Yeganeh H. Determination of some food factors and their related with weight status in high school girls adolescents in Semnan city (2003-2004). J Nutr Sci Food Tech 2006; 1(3): 51-60. [In Persian].
3. Ghassemi H. Food security and nutrition country project: model studies of planning and implementation "Maba”. Tehran, Iran: Research Institute of Nutrition and Food and the Plan and Budget Organization; 1999. [In Persain].
4. Shimbo S, Zhang ZW, Matsuda-Inoguchi N, Higashikawa K, Nakatsuka H, Watanabe T, et al. Effects of life away from home and physical exercise on nutrient intake and blood/ serum parameters among girl students in Japan. Tohoku J Exp Med 2004; 203(4): 275-86.
5. Tarighat Esfanjani A, Mahdavi R, Ghaemmaghami J, Saafaian A. Comparing nutritional status of college female students living on and off campus in Ardabil, 1999. J Ardabil Univ Med Sci 2003; 3 (3): 44-52. [In Persian].
6. Kłosiewicz-Latoszek L, Ziółkowska A. [Assessment of medical students' intake of antioxidants and vitamins essential for homocysteine metabolism]. Wiad Lek 2002; 55(Suppl 1): 235-41. [In Polish].
7. Khattak MAK, Khan A, Kattak MU. Energy and nutrients intake of male and female university students. Pakistan J Nutr 2002; 1(4): 170-8.
8. Najm Abadi Sh, Molavi Nojomi M. Evaluation of micronutrients intake (vitamin and minerals in diet of students). J Islam Azad Univ Med Sci 2005; 15(4): 191-6. [In Persian].
9. Doostan F. Food pattern and anthropometric indices of students in Kerman University of Medical Sciences in 2009. J Kerman Univ Med Sci 2012; 19(4): 392-404. [In Persian].
10. Mirzaeian S, Ghiasvand R, Sadeghian F,
Sheikhi M, Sadat Khosravi Z, Yadegharfar G. Assessing the micronutrient and macronutrient intakes in female students of Isfahan University of Medical Sciences and comparing them to the set standard values. J Health Sys Res 2010; 6(3): 513-21. [In Persian].
11. Neslişah R, Yıldız Emine A. Energy and nutrient intake and food patterns among Turkish university students. Nutr Res Pract 2011; 5(2): 117-23.
12. Shakoor H, Khan S, Samiullah M, Zeb F, Iqbal U, Khattak FH. Nutritional status and dietary intake of boarder female students of the university of agriculture, Peshawar, Pakistan. Khyber Med Univ J 2017; 9(2): 63-7.
13. Angeles-Agdeppa I, SunY, Denney L, Tanda KV, Octavio RAD, Carriquiry A, et al. Food sources, energy and nutrient intakes of adults: 2013 Philippines National Nutrition Survey. Nutr J 2019; 18(1): 59.
14. Johnston CS, Solmon RE, Corte C. Vitamin C status of a campus population: college students get a C minus. J Am Coll Health 1998; 46(5): 209-13.
15. Earl R. Guidelines for dietary planning. In: Mahan LK, Escott-Stump S. editors. Krause’s food, nutrition, and diet therapy. 11th ed. Philadelphia, PA: Saunders Co; 2004.
p. 364-412.