ارزیابی ید ادراری و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 8-10 ساله‌ی شهر زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا شادان امین‌اله جهانی روح‌اله دهمرده فهیمه خوشابی

چکیده

مقدمه: اختلالات ناشی از کمبود ید، یکی از مهم‌ترین اختلالات اپیدمیک در دنیا می‌باشد. به عنوان یک مشکل عمده‌ی بهداشتی خصوصاً در کودکانی که در مناطق دارای کمبود ید زندگی می‌کنند، گواتر است. در دو دهه‌ی گذشته، حذف اختلالات ناشی از کمبود ید، به عنوان بخشی از استراتژی‌های ملی تغذیه‌ای شناخته شده بود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین ید ادراری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و تعیین ارتباط آن با مواد مغذی دریافتی آن‌ها بود.


شیوه مطالعه: در یک مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 240 دانش‌آموز از هر دو جنس، در گروه سنی 8 تا 10 ساله از مناطق شهری و روستایی شهرستان زابل به صورت تصادفی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ادرار شرکت‌کنندگان، جمع‌آوری و سپس ید ادراری توسط روش هضمی تعیین شد. اطلاعات درباره‌ی مواد مغذی دریافتی توسط روش 24 ساعت یادآمد خوراک و پرسش‌نامه‌ی بسامد خوراک جمع‌آوری شد. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 آنالیز گردید. سطح معنی‌داری (0/05 > p value) در نظر گرفته شد.


یافته‌ها: از بین 240 شرکت‌کننده در این پژوهش، نتایج بررسی نشان داد که 41/7 درصد آن‌ها پسر و 58/3 درصد آن‌ها دختر بودند. میانه و میانگین ید دریافتی به ترتیب 21/28 ± 104 و 21/28 ± 108/13 بود و میانه 7/95 ± 10/55 و میانگین ید دفعی ادراری 29/12 ± 7/95 ميكروگرم در دسي‌ليتر بود. تجزیه‌ و تحلیل پرسش‌نامه‌ی FFQ نشان داد، میانگین انرژی دریافتی روزانه 2292/58 کیلو کالری و میانگین کربوهیدرات و پروتئین دریافتی روزانه به ترتیب 150/42 و 48/59 گرم بودند.


نتیجه‌گیری: آنالیز یافته‌ها، ارتباط معنی‌داری را بین غلظت ید ادراری با ید دریافتی نشان داد (0/05 > p value)، اما ارتباط بین غلظت ید ادراری با سایر مواد مغذی، معنی‌دار نبود (0/05 < p value). همچنین آنالیز آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانه ید ادراری در مناطق شهری و روستایی (0/71 = p value) و دختر و پسر (0/43 = p value) مشاهده نشد.


کلمات کلیدی: ید ادراری، دانش‌آموزان دبستانی، مواد مغذی دریافتی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی