ارزیابی ید ادراری و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 8-10 ساله‌ی شهر زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا شادان امین‌اله جهانی روح‌اله دهمرده فهیمه خوشابی

چکیده

مقدمه: اختلالات ناشی از کمبود ید، یکی از مهم‌ترین اختلالات اپیدمیک در دنیا می‌باشد. به عنوان یک مشکل عمده‌ی بهداشتی خصوصاً در کودکانی که در مناطق دارای کمبود ید زندگی می‌کنند، گواتر است. در دو دهه‌ی گذشته، حذف اختلالات ناشی از کمبود ید، به عنوان بخشی از استراتژی‌های ملی تغذیه‌ای شناخته شده بود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین ید ادراری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و تعیین ارتباط آن با مواد مغذی دریافتی آن‌ها بود.


شیوه مطالعه: در یک مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 240 دانش‌آموز از هر دو جنس، در گروه سنی 8 تا 10 ساله از مناطق شهری و روستایی شهرستان زابل به صورت تصادفی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ادرار شرکت‌کنندگان، جمع‌آوری و سپس ید ادراری توسط روش هضمی تعیین شد. اطلاعات درباره‌ی مواد مغذی دریافتی توسط روش 24 ساعت یادآمد خوراک و پرسش‌نامه‌ی بسامد خوراک جمع‌آوری شد. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 آنالیز گردید. سطح معنی‌داری (0/05 > p value) در نظر گرفته شد.


یافته‌ها: از بین 240 شرکت‌کننده در این پژوهش، نتایج بررسی نشان داد که 41/7 درصد آن‌ها پسر و 58/3 درصد آن‌ها دختر بودند. میانه و میانگین ید دریافتی به ترتیب 21/28 ± 104 و 21/28 ± 108/13 بود و میانه 7/95 ± 10/55 و میانگین ید دفعی ادراری 29/12 ± 7/95 ميكروگرم در دسي‌ليتر بود. تجزیه‌ و تحلیل پرسش‌نامه‌ی FFQ نشان داد، میانگین انرژی دریافتی روزانه 2292/58 کیلو کالری و میانگین کربوهیدرات و پروتئین دریافتی روزانه به ترتیب 150/42 و 48/59 گرم بودند.


نتیجه‌گیری: آنالیز یافته‌ها، ارتباط معنی‌داری را بین غلظت ید ادراری با ید دریافتی نشان داد (0/05 > p value)، اما ارتباط بین غلظت ید ادراری با سایر مواد مغذی، معنی‌دار نبود (0/05 < p value). همچنین آنالیز آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانه ید ادراری در مناطق شهری و روستایی (0/71 = p value) و دختر و پسر (0/43 = p value) مشاهده نشد.


کلمات کلیدی: ید ادراری، دانش‌آموزان دبستانی، مواد مغذی دریافتی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Moosa Farkhani E, Ghahar MR, Forghani T, Safapour H, Rezazadeh H, Nezafati T. Monitoring the prevalence of Goiter and Urine Iodine in Students in Fariman, Iran in 2009. The Journal of Research Committee of Students at Sabzevar University of Medical Sciences 2009; 14(3-4): 21-7. [In Persian].
2. World Health Organization, Iodine status worldwide. WHO Global Data base on Iodine Deficiency. Geneva, Switzerland: WHO; 2004.
3. Andersson M, Takkouche B, Egli I, Allen HE, de Benoist B. Current global iodine status and progress over the last decade towards the elimination of iodine deficiency . Bull World Health Organ 2005; 83(7): 518-25.
4. Jooste PL, Zimmermann MB. Progress towards eliminating iodine deficiency in South Africa. S Afr J Clin Nutr. 2008; 21(1): 8-14.
5. Kathleen Mahan L, Escott-Stump S, Raymond JL, Krause MV. Krause's food, nutrition, & diet therapy. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2012.
6. Mahan LK, Raymond JL. Krause's food & the nutrition care process. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2016.
7. Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Mahdavi A, Delshad H. Monitoring of goiter prevalence and urinary iodine level in 8-10 years old students in Fars Province in 1996. Iran J Endocrinol Metab 2001; 3(1): 37-42. [In Persian].
8. Sadeholvad AS, Dabbaghmanesh MH, Ejtehadi F, Omrani Ranjbar GH. Prevalence of goiter and iodine deficiency ten years after salt iodinization in school children (8-13 years old) in Marvdasht. Iran J Endocrinol Metab 2006; 8(1): 1-8. [In Persian].
9. Hedayati M, Mirmiran P, Hatamizadeh D, Jafarzadeh H, Hajipour R, Azizi F. Prevalence of goiter and urine iodine level in 7-10 years’ students in Ardabile Province, 2001. Journal Research and Scientific of Ardabil University of Medical Sciences 2006; 6(3): 300-5. [In Persian].
10. Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Behlakeh J, Kimiagar M, et al. Goiter and urinary iodine concentration in schoolchildren aged 8 to 10 years of Gilan in 1996. J Guilan Univ Med Sci 2001; 10(39-40): 8-15. [In Persian].
11. Azizi F. Monitoring and evaluation of iodine deficiency disorders in the Middle East and Eastern Mediterranean Region. Iran J Endocrinol Metab 2002; 4(3): 149-51. [In Persian].
12. Rostami R, Ebrahimi M, Estabraghnia H, Aghasi MR, Nouroozzadeh J. Evaluation of goiter prevalence and iodine to creatinine ratio among scholl-aged girls in Urmia County. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 20(6): 732-42. [In Persian].
13. Hetzel BS. Eliminating iodine deficiency disorders: the role of the International Council in the global partnership. Bull World Health Organ 2002; 80(5): 410-3.
14. Hedayati SM, Mirmiran P, Hatami Zadeh P, Jaafar Zadeh H, Hajipour R, Azizi F. Prervalence of goiter and urinary iodine rate among 7-10 years olds students in Ardabil. J Ardabil Univ Med Sci 2006; 6(3): 300-5. [In Persian].
15. World Health Organization. Progress towards the elimination of iodine deficiency disorders (‎IDD)‎. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1999.
16. World Health Organization. Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their control programmes. Report of a joint WHO/UNICEF/ICCIDD consultation. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1993.
17. WHO/UNICEF/ICCIDD 2000. Assessment of the iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. Report of consultation, May 4-6, 1999, Geneva, Switzerland.
18. Delange F, Bürgi H, Chen ZP, Dunn JT. World status of monitoring of iodine deficiency disorders control programs. Thyroid 2002; 12(10): 915-24.
19. CSA [Ethiopia] and ORC Macro: Ethiopian Demographic and Health Survey preliminary report. Addis Ababa, Ethiopia and Calverton, Maryland, USA Central Statistical Agency and ORC Macro; 2011.
20. Andersson M, Takkouche B, Egli I, Allen HE, de Benoist B. Iodine Status Worldwide, WHO Global Database on Iodine Deficiency: Department of Nutrition for Health and Development. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2004.
21. Padyab M, Mirmiran P, Hashemi SS, Sheykh AR, Emamikhou H, Azizi F. The prevalence of goiter and urinary iodine exertion in school-aged children in Sistan-Balouchestan. Tabib-E-Shargh 2005; 7(3): 213-9. [In Persian].
22. Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Malekafzali H, Kimiagar M, et al. Sustainable control of iodine deficiency in Iran: beneficial results of the implementation of the mandatory law on salt iodization. Journal of Endocrinological Investigation 2002; 25(5): 409-13.
23. Kachoee A, Hashemipour M, Rezvaniyan H, Aminoroaya A, Amini M, Haghighi S. Survey of urine iodine and prervalence of goiter among 8-12 years old students in Samirom Isfahanin 2004 (15 years after the country’s performance of the fight against iodine deficency diorders). J Mazandaran Univ Med Sci 2004; 16(53): 86-91. [In Persian].
24. Nazeri P, Mirmiran P, Delshad H, Hedayati M, Azizi F. Evaluation of urinary iodine concentration and iodine content of households salt in south of Tehran. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2010; 12(3): 294-9. [In Persian].
25. Delshad H, Amouzegar A, Salehi F, Delshad M, Azizi F. Goiter and urinary iodine excretion survey of schoolchildren in Qazvin Provine: results of 17 years universal salt iodization in Iran. Iran J Endocrinol Metab 2011; 13(3): 283-7. [In Persian].
26. Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Mahdavi A, Delshad H. Goiter survey and urinary iodine concentration in 8 to 10-year-old schoolchildren from Fars Province in 1996. Iran J Endocrinol Metab 2001; 3(1): 37-42. [In Persian].
27. Moshki M, Alinezhadzarmehri J, Hosseini Z, Kameli M. Evaluation of iodine sufficiency in school children of Torbat Haydareyeh City, Province 2013. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2014; 2(1): 41-6. [In Persian].
28. Mesele M, Degu G, Gebrehiwot H. Prevalence and associated factors of goiter among rural aged 6-12 years in North West Ethiopia, cross sectional study. BMC Public Health 2014, 14: 130-8.
29. Mozaffari Khosravi H, Dehghani A, Afkhami M. Prevalence of goiter and urinary iodine in 6-11 years old students of Yazd in the year 2002. J Rafsanjan Univ Med Sci 2004; 3(2): 96-103. [In Persian].
30. Kapil U, Pandey RM, Prakash S, Kabra M, Sareen N, Bhadoria AS. Assessment of iodine deficiency in school age children in Nainital District, Uttarakhand State. Asia Pac J Clin Nutr 2014; 23(2): 278-81.
31. Kapil U, Pandey RM, Kabra M, Jain V, Sareen N, Bhadoria AS, et al. Status of iodine deficiency in district Kangra, Himachal Pradesh after 60 yearsalt iodization. Eur J Clin Nutr 2013; 67(8): 827-8.
32. Uzun H, Gozkaya S, Yesildal N, Okur M, Arslanoglu I, Kocabay K, et al. The prevalence of goiter and hypothyroidism among school
children 6 years after introduction of mandatory salt iodination program in a severely iodine- deficient area of the West Black Sea region of Turkey. J Trop Pediar 2014; 60(4): 318-21.
33. Mardani M, Gholami F, Rezapour P, Ebrahimzadeh F. The prevalence of endemic goiter and its relationship to urine iodine in primary school age children in Khorambad. J Health Sci Surveillence Sys 2015; 3(2): 71-5. [In Persian].
34. Li M, Eastman CJ, Waite KV, Ma G, Zacharin MR, Topliss DJ, et al. Are Australian children iodine deficient? Results of the Australian National Iodine Nutrition Study. Med J Aust 2006; 184(4): 165-9.
35. Li M, Waite KV, Ma G, Eastman CJ. Declining iodine content of milk and re-emergence of iodine deficiency in Australia. Med J Aust 2006; 184(6): 307.