بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

تکتم السادات طباطبایی محمد طحان

چکیده

زمینه و هدف:  اینترنت، یک فناوری قوی و چند رﺳﺎﻧﻪ‌ای بوده ه اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدین ﺑﺸﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، اما این فناوری می‌تواند تأثیراتی بر زندگی افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات صورت گرفت.


شیوه‌‌ی مطالعه: روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در سال 97 که مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل شده است. به منظور انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای ابزار پژوهش، از پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی استفاده شد،. داده‌ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: اعتیاد به اینترنت، همبستگی منفی و معنی‌دار (0/05 > p value) با کیفیت زندگی دانشجویان دارد و همچنین کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی‌دار داشت (0/05 > p value).


نتیجه‌گیری: اینترنت، می‌تواند فرد را از زندگی روزمره دور کرده و بسیاری از تکالیف زندگی را با خطر مواجه سازد. لذا توصیه می‌گردد برنامه‌های آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده‌ی صحیح از اینترنت و سایت‌های علمی، برنامه‌ریزی شود. نتایج حاصله می‌تواند راهگشای مشاوران، روانشناسان و مسؤولین مربوطه باشد.


کلمات کلیدی: اعتیاد به اینترنت، کیفیت زندگی، دانشجویان پرستاری.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Chai SL, Chen VHH, Khoo A. Social relationships of gamers and their parents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011; 30: 1237-41.
2. Yang SC, Tung CJ. Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior 2007; 23(1): 79-96.
3. Jaon H. Internet addiction. London, UK: Jessica Kingsley Publishers; 2014.
4. Masoudnia I. The relationship between online dependence and social anxiety in adolescents. Two Phrases in Psychological Research 2015; 18(2): 94-113. [In Persian].
5. Ramezani AR, Anvari M. Internet addiction and health. Growth and Physical Education, 2015; 56: 40-47. [In Persian].
6. Happkienz G. Internet and adolescence. London, UK: Jessica Kingsley Publishers; 2014.
7. Brian D, Weimer P. Addiction to internet and online gaming. Cyber Psychology and Behavior, 2013; 2: 110-23.
8. Winkler A, Dorsing B, Rief W, Shen Y. Glombiewski A. Treatment of internet addiction. Clin Psychol Rev 2013; 33(2): 317-29.
9. McBroom ES. An examination of correlates of video game and internet addiction. [PhD Thesis]. Ohio, US: The University of Toledo; 2013.
10. Ahmadi H, Zadeh Mohammadi F, Masoume Beigi M, Sohrabi F. Introduction of the prevalence of Internet addiction and its relationship with demographic characteristics among students of Allameh Tabatabaei University. Journal of Educational Psychology 2012; 8(25): 20-30.
11. Kimberly Y. Internet addiction: diagnosis and treatment considerations. Journal of Contemporary Psychotherapy 2009; 39: 241-6.
12. Yalin A. The quality of life. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc; 2015.
13. Grusser SM, Thalemann R, Griffiths MD. Excessivecomputer game playing: Evidence for addiction and aggression? Cyberpsychol Behav 2007; 10(2): 290-2.
14. Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computer in Human Behavior 2014; 17(2): 187-95.
15. Carnagey NL, Anderson CA. Violent video game exposure and aggression: A literature review. Minerva Psichiatrica, 2015; 45(1): 1-18.
16. Lee PSN, leung L, Lo V, Xiong C, Wu, T. Internet communication versus face to face interaction in quality of life. Soc Indic Res 2011; 100(3): 375-89.
17. Bohnke P. "Does Society Matter? Life satisfaction in the Enlarged Europe", Social Indicators Research 2007; 87(2): 189-210.
18. Nejat S. Quality of life and its measurement. Iranian Journal of Special Epidemiology 2008; 4(2): 57-62. [In Persian].
19. Ghaffari Gh, Omidi R. Quality of life, social development index. Tehran, Iran: Nahr-e Chiza 2009. [In Persian].
20. Madlin F. The self -esteem and human behavior. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc; 2015.
21. Ghasemzadeh L, Shahraraei M, Moradi AR.
Introduction of the prevalence rate of internet addiction in high school girls in Tehran and comparison of addicted and non-addicted girls to internet in loneliness, self-esteem and social skills variables. Journal of Contemporary Psychology 2007; 3: 23-11. [In Persian].
22. Johansson A, Götestam KG. Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12-18 years). Scand J Psychol 2004; 45(3): 223-9.
23. Alavi SS, Maracy MR, Jannatifard F, Eslami M, Haghighi M. Assessment of relation between psychiatric symptoms and internet addiction in students of Isfahan universities. Journal of Hamadan University 2010; 17(2): 55-65.
[In Persian].
24. Farhadnia M, Maleshahi F, Jalilvand M, Foroughi S, Rezaei S. The relationship between
internet addiction and general health of students of Lorestan University of Medical Sciences. Journal of Physical Education 2015; 66: 74-62. [In Persian].
25. Dalir M, Hossefi AR. The role of self-efficacy and social welfare in predicting Internet dependency in traineeships. Journal of Psychology 2015; 13: 104-93. [In Persian].
26. Sanders CE, Field TM, Diego M, Kaplan M. The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence 2000; 35(138): 237-42.
27. Rouhani F, Blur S. Introduction of the level of internet addiction and its relationship with educational motivation and social development of students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences 2011; 2: 34-20. [In Persian].