بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

تکتم السادات طباطبایی محمد طحان

چکیده

زمینه و هدف:  اینترنت، یک فناوری قوی و چند رﺳﺎﻧﻪ‌ای بوده ه اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدین ﺑﺸﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، اما این فناوری می‌تواند تأثیراتی بر زندگی افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات صورت گرفت.


شیوه‌‌ی مطالعه: روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در سال 97 که مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل شده است. به منظور انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای ابزار پژوهش، از پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی استفاده شد،. داده‌ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته‌ها: اعتیاد به اینترنت، همبستگی منفی و معنی‌دار (0/05 > p value) با کیفیت زندگی دانشجویان دارد و همچنین کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی‌دار داشت (0/05 > p value).


نتیجه‌گیری: اینترنت، می‌تواند فرد را از زندگی روزمره دور کرده و بسیاری از تکالیف زندگی را با خطر مواجه سازد. لذا توصیه می‌گردد برنامه‌های آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده‌ی صحیح از اینترنت و سایت‌های علمی، برنامه‌ریزی شود. نتایج حاصله می‌تواند راهگشای مشاوران، روانشناسان و مسؤولین مربوطه باشد.


کلمات کلیدی: اعتیاد به اینترنت، کیفیت زندگی، دانشجویان پرستاری.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی