بیوتایپینگ ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از حفره‌ی ‌بینی پرسنل درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حجت سرگزی زهرا راشکی قلعه نو

چکیده

مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس، از عوامل شایع ایجاد کننده‌ی عفونت‌های مختلف مانند عفونت‌های خونی، ادراری، پنومونی و زخم در انسان است. تعیین تایپ‌های فنوتیپی و ژنوتیپی استافیلوکوکوس اورئوس، از پیش‌شرط‌های لازم و ضروری برای کنترل عفونت‌های ناشی از این باکتری می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی بیوتیپ‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی کارکنان درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل بود.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه با استفاده از سواب استریل از بینی 278 نفر از پرسنل درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل، نمونه‌گیری صورت گرفت. پس از تعیین هویت، بیوتایپینگ ایزوله‌های به دست آمده، با استفاده از روش‌های استاندارد انجام شد.


یافته‌ها: از مجموع 278 نمونه‌ی بررسی شده، 31 نفر (11 درصد) حامل استافیلوکوکوس اورئوس بودند. نتایج بیوتایپینگ نشان داد که 19 درصد از ایزوله‌ها، متعلق به اكوارور انسان بودند، در حالی كه 45 درصد و 29 درصد از ایزوله‌ها به ترتيب به عنوان اكوارور گاوی و گوسفندی طبقه‌بندی شدند. همچنین، 6 درصد از ایزوله‌ها با استفاده از روش‌های مورد استفاده، قابل تایپینگ نبودند.


نتیجه‌گیری: نتايج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، که ایزوله‌های جدا شده از پرسنل درمانی بيمارستان مورد مطالعه، به اکووارهای متعددی تعلق دارند. با این حال، در میان بیوتيپ‌های اختصاصی میزبان، اکووار گاوی، شایع‌ترین نوع بیوتيپ بود. همچنین نتایج نشان داد که امکان انتقال اکووارهای مختلف به گونه‌های میزبانی مختلف وجود دارد.


کلمات کلیدی: بیوتایپینگ، استافیلوکوکوس اورئوس، ناقلین بینی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی