بررسی اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی در بین دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه شهرستان زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیه سامانی عاطفه ابراهیم زاده دوم محدثه عبادی‌پور

چکیده

مقدمه: پديده‌ی ريزگردها يا گرد و غبار، از مهم‌ترين بحران‌هاي محیطي در مناطق مجاور بیابان‌ها و نواحي خشك است. يكي از مشكلات زيست‌محیطي در مناطق شرق ايران، فعالیت توفان‌هاي گرد و غبار و ريزگردها در اتمسفر شهرها است. لذا هدف از این مطالعه، تعیین اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی در بین دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان زابل می‌باشد.


شیوه مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که طی آن 300 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه‌ از بین 5 دبیرستان شهرستان زابل در سال تحصیلی 98-1397 به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد ناراحتی‌های تنفسی (انجمن ریه‌ی آمریکا)، جمع‌آوری شد و آنالیز داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 گردید.


یافته‌ها: میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی و علائم آلرژی دانش‌آموزان، در روزهای طوفانی بیشتر است (0/05 > p value) و همچنین بین پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان و داشتن ناراحتی‌های تنفسی، احساس فشار در قفسه‌ی سینه و علائم آلرژی، ارتباط معنی‌داری از لحاظ آماری وجود دارد (0/05 < p value). به طوری که بیش‌ترین ناراحتی تنفسی در موارد ذکر شده مربوط به پایه‌ی 11 تحصیلی است، در ضمن بین معدل تحصیلی کمتر و داشتن ناراحتی‌های تنفسی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری دیده شد (0/05 < p value).


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، اکثر دانش‌آموزان در روزهای طوفانی، دارای نارحتی‌های تنفسی بودند و اثر ریزگردها در دانش‌آموزان کاملاً مشخص شده بود. ضمن ضرورت انجام اقدامات کنترلی ریزگردها در منطقه‌ی سیستان، غربال‌گری بیماری‌های تنفسی در میان دانش‌آموزان، باید در چارچوب برنامه‌ی سلامت دانش‌آموزان منطقه قرار گیرد.


کلمات کلیدی: ریزگردها، ناراحتی تنفسی، دانش‌آموزان دختر، سیستان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی