بررسی اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی در بین دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه شهرستان زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیه سامانی عاطفه ابراهیم زاده دوم محدثه عبادی‌پور

چکیده

مقدمه: پديده‌ی ريزگردها يا گرد و غبار، از مهم‌ترين بحران‌هاي محیطي در مناطق مجاور بیابان‌ها و نواحي خشك است. يكي از مشكلات زيست‌محیطي در مناطق شرق ايران، فعالیت توفان‌هاي گرد و غبار و ريزگردها در اتمسفر شهرها است. لذا هدف از این مطالعه، تعیین اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی در بین دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان زابل می‌باشد.


شیوه مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که طی آن 300 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه‌ از بین 5 دبیرستان شهرستان زابل در سال تحصیلی 98-1397 به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد ناراحتی‌های تنفسی (انجمن ریه‌ی آمریکا)، جمع‌آوری شد و آنالیز داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 گردید.


یافته‌ها: میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی و علائم آلرژی دانش‌آموزان، در روزهای طوفانی بیشتر است (0/05 > p value) و همچنین بین پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان و داشتن ناراحتی‌های تنفسی، احساس فشار در قفسه‌ی سینه و علائم آلرژی، ارتباط معنی‌داری از لحاظ آماری وجود دارد (0/05 < p value). به طوری که بیش‌ترین ناراحتی تنفسی در موارد ذکر شده مربوط به پایه‌ی 11 تحصیلی است، در ضمن بین معدل تحصیلی کمتر و داشتن ناراحتی‌های تنفسی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری دیده شد (0/05 < p value).


نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، اکثر دانش‌آموزان در روزهای طوفانی، دارای نارحتی‌های تنفسی بودند و اثر ریزگردها در دانش‌آموزان کاملاً مشخص شده بود. ضمن ضرورت انجام اقدامات کنترلی ریزگردها در منطقه‌ی سیستان، غربال‌گری بیماری‌های تنفسی در میان دانش‌آموزان، باید در چارچوب برنامه‌ی سلامت دانش‌آموزان منطقه قرار گیرد.


کلمات کلیدی: ریزگردها، ناراحتی تنفسی، دانش‌آموزان دختر، سیستان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Borna R. Evaluating the dust phenomenon and ranking the methods of preventing its effects in Khuzestan Province. Geographical Data (SEPEHR). 2019; 27(108): 197-210. [In Persian].
2. Schlesinger P, Mamane Y, Grishkan I. Transport of microorganisms to Israel during Saharan dust events. Aerobiologia 2006; 22(4): 259.
3. Ciren P, Kondragunta S. Dust aerosol index (DAI) algorithm for MODIS. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2014; 119(8): 4770-92.
4. World Health Organization. Global urban ambient air pollution database. [Online], [cited 2016]. Available from: URL:
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
5. Rashki A, Kaskaoutis DG, deW. Rautenbach CJ, Eriksson PG, Qiang M, Gupta P. Dust storms and their horizontal dust loading in the Sistan region, Iran. Aeolian Research 2012; 5: 51-62.
6. Alam K, Qureshi S, Blaschke T. Monitoring spatio-temporal aerosol patterns over Pakistan based on MODIS, TOMS and MISR satellite data and a HYSPLIT model. Atmospheric environment 2011; 45(27): 4641-51.
7. Goudie AS, Middleton NJ. Desert dust in the global system. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2006.
8. Meibodi AE, Abdoli G, Taklif A, Morshedi B. Economic modeling of the regional polices to combat dust phenomenon by using game theory. Procedia Economics and Finance 2015; 24:
409-18.
9. Schweitzer MD, Calzadilla AS, Salamo O, Sharifi A, Kumar N, Holt G, et al. Lung health in era of climate change and duststorms. Environ Res 2018; 163: 36-42.
10. Godarzi G, Ahmadi Angali K, Salimi J, Ghaffarizadeh F, Kadkhodaee F, Ebrahimzadeh G, et al. A survey on health quality of air based on AQI index and calculating mortality rate caused by dust in Zabol city. J Sabzevar Univ Med Sci 2015;22(5): 832-41. [In Persian].
11. Pirsaheb M, Bakhshi S, Almasi A, Mousavi S, Rezaei M, Saleh E. Evaluating the effect of dust phenomenon on respiratory disease and death from cardiovascular and respiratory disease in Kermanshah (2008-2013). International Journal of Pharmacy and Technology 2016; 8(2): 13908-18.
12. Lee H, Honda Y, Lim YH, Guo YL, Hashizume M, Kim H. Effect of Asian dust storms on mortality in three Asian cities. Atmospheric Environment 2014; 89: 309-17.
13. Sahebzadeh B, Shabani-Goraji K, Shoaei Z, Afshari M. Statistical study of eolian sediment distribution risk in human ecosystems on the health of respiratory system and the eyes of inhabitants of Sistan, East Iran. Arabian Journal of Geosciences 2019; 12(7): 227.
14. Chin M, Diehl TL, Bian H, Yu H, Qian Y, Wild M, et al. Multi-decadal trends of solar radiation reaching the surface: What is the role of aerosols? American Geophysical Union 2014 .
15. Ferris BG. Epidemiology standardization project (American Thoracic Society). Am Rev Respir Dis 1978; 118(6 Pt 2): 1-120.
16. Aali A. Evaluating the effect of Sistan's 120-day winds on the geographic distribution of tuberculosis in the urban and peri-urban areas of Sistan. [Thesis]. Zabol, Iran: University of Zabol; 2013. [In Persian].
17. Houthuijs D, Breugelmans O, Hoek G. PM10 and PM2.5 concentrations in central and Estern Europe: Results from the Cesa study. Atmospheric Environment 2001; 35(15): 2757-71.
18. Al-Hemoud A, Al-Dousari A, Al-Shatti A, Al-Khayat A, Behbehani W, Malak M. Health impact assessment associated with exposure to PM10 and dust storms in Kuwait. Atmosphere 2018; 9(1): 6.
19. Habibi-Khorasani AR, Janghorbani M, Gozashti MH, Samareh-Fekri M. Prevalence of asthma in elementary school children in Kerman in 1999. J Kerman Univ Med Sci 2002; 9(4): 184-93. [In Persian].
20. Mortazavi Moghaddam Gh, Saadatjoo AR. Prevalence of asthma symptoms among 13-14 years old children in Birjand. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2004; 6(3): 9-15. [In Persian].