بررسی رابطه گرد و غبار با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مریم قلع جهی سمیه باقری میکائیل ایوبی فرشاد آشنود

چکیده

مقدمه: پدیده‌ی گرد و غبار، یکی از زیان‌بارترین بلایایی است که مشکلات عدیده‌ای را در مناطق مختلف جهان به وجود آورده است. در ایران، منطقه‌ی زابل به شدت تحت تأثیر این پدیده قرار دارد. بنابراین لزوم انجام تحقیقی در زمینه‌ی بررسی این اثرات بر روی سلامت افراد ضروری به نظر می‌رسد، لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات گرد و غبار بر سلامت روان دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی زابل می‌باشد.


شیوه مطالعه: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1397-1398 انجام گردید. در این مطالعه، نمونه‌ای 320 نفری از دانشجویان به روش تصادفی انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌های مربوط به اثرات گرد و غبار بر سلامت روان دانشجویان، از پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته با تعداد 27 سؤال و به روش طیف لیکرت استفاده شد. تأیید روایی پرسش‌نامه با اعمال نظر چند متخصص انجام گرفت و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد محاسبه گردید.


یافته‌ها : حدود 82 درصد شرکت‌کنندگان را افراد بومی شهرستان زابل و 17/8 درصد را افراد غیربومی تشکیل دادند. میانگین و انحراف معیار نمره‌ی سلامت روان در دختران شرکت کننده، 12/44 ± 70/89 و در پسران، 12/54 ± 72/38 به دست آمد. حدود 73 درصد افراد، دارای سلامت روان متوسط و 6/6 درصد افراد، سلامت خفیف و حدود 20 درصد افراد از سلامت روان برخوردار نبودند. سلامت روان در مقطع کارشناسی بهتر از سایر مقاطع بود، اما بین سایر متغیرها با سلامت روان رابطه‌ای یافت نشد.


نتیجه‌گیری: مسایل روان‌شناختی، عواملی هستند که با بروز پی در پی گرد و غبار ممکن است بیشتر شود. در هنگام پدیده‌ی گرد و غبار، افراد احساس خطر کرده و دچار استرس می‌شوند، همچنین آستانه‌ی تحمل افراد ممکن است پایین بیاید و موجب ایجاد پرخاشگری و عصبانیت گردد، بنابراین مسؤولین باید جهت رفاه حال دانشجویان در هنگام مواجهه با گرد و غبار، امکاناتی را فراهم نمایند و آموزش‌های لازم را در خصوص رعایت مسایل ایمنی و بهداشت برای حفظ سلامت به دانشجویان ارائه دهند.


 کلمات كليدي: گرد و غبار، سلامت روان، دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی