استفاده از سیستم بیانی لاکتوباسیلوس به عنوان واکسن های نوترکیب خوراکی، یک استراتژی جدید

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اسماء محمدی محمد افشارنسب حمید کهرام خسرو آقایی‌پور کلیانی عباسعلی مطلبی مغانچوقی

چکیده

مقدمه: ویروس نکروز پانکراس عفونی، یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در بین گونه‌های مختلف ماهی قزل‌آلا است. واکسیناسیون، مؤثرترین راه برای پیشگیری از چنین بیماری عفونی است. هدف از این مطالعه، استفاده از باکتری‌های اسید لاکتیک به عنوان واکسن‌های زنده می‌باشد.


شیوه مطالعه: در این مطالعه، قالب و الگوی DNA (Deoxyribonucleic Acid) برای تکثیر ژن VP2 محصول PCR از یک ایزوله‌ی ایرانی (IR-IPNV) IPNV استفاده گردید. همچنین سویه‌ی NZ9000 L. Lactis به عنوان میزبان کلونینگ و هم به عنوان میزبان بیان استفاده شد.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که کلونینک و بیان ژنی به خوبی انجام شده و پس از مصرف لاکتوباسیلوس حاوی ژن توسط ماهی‌های بیمار مشاهده شد که سطح آنتی‌بادی افزایش یافته و عفونت ویروسی کاهش معنی‌داری یافت.


نتیجه‌گیری: در این مطالعه برای اولین بار، از L. Lactis برای کلون کردن یک ژن کاندید از یک پاتوژن عفونی ماهی در خصوص تولید واکسن وکتور زنده‌ی نوترکیب استفاده شده است. به نظر می‌رسد که این سیستم بیانی را می‌توان برای تحویل واکسن خوراکی که به طور بالقوه به عنوان یک پلتفرم جدید برای توسعه‌ی واکسن‌های خوراکی در ماهی‌ها محسوب می‌شود، استفاده کرد.


کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس، واکسن نوترکیب زنده، ماهی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی