بررسی میزان حذف کادمیوم از محیط‌های آبی، توسط جاذب پوست سیب

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فهیمه مقدم سمیه باقری عاطفه پویش

چکیده

مقدمه: خطرات بالقوه‌ی فلزات سنگین در محیط زیست، برای سلامتی به خوبی شناخته شده است. کادمیوم، یکی از مهم‌ترین فلزات سنگین است که وجود آن در محیط‌های آبی به دلیل سمیت بالا و قابلیت تجمع در بافت‌های زنده، باعث ایجاد نگرانی‌های بسیاری شده است، لذا هدف از این مطالعه، تعیین میزان حذف کادمیوم از محیط‌های آبی توسط جاذب پوست سیب به عنوان جاذب ارزان قیمت می‌باشد.


شیوه مطالعه: مطالعه‌ی حاضر از نوع تجربی است. نمونه به صورت سنتتیک در مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های دانشکده‌ی بهداشت تهیه و پارامترهای pH، زمان تماس و میزان حذف یون کادمیوم بررسی گردید. نتایج با استفاده از نرم‌افزار Excel رسم شد.


یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان دادند که بهترین غلظت اولیه‌ی سولفات کادمیوم، 20 میلی‌گرم در لیتر، بهترین pH برابر با 5، بهترین دوز جاذب، 1/5 گرم بر لیتر، و زمان تماس، 15 دقیقه، بیش‌ترین درصد حذف به مقدار 98 درصد رسید. همچنین پارامترهای غلظت اولیه‌ی کادمیوم، pH، غلظت جاذب و زمان تماس، در میزان حذف یون کادمیوم، مؤثر هستند.


نتیجه‌گیری: این آزمایش نشان داد که جاذب پوست سیب، به عنوان جاذب ارزان قیمت، بر روی حذف کادمیوم مؤثر بود.


کلمات کلیدی: کادمیوم، جاذب، پوست سیب، محلول‌های آبی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی