فصلنامه دانشکده پزشکی زابل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی زابل
Journal of Zabol Medical School, Zabol University of Medical Sciences

تماس با سردبیر

Dr, Hadi Mirzaie
سردبیر
دانشیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
تلفن 054-32230768

تماس با تیم پشتیبانی

Arman Research Institute
تلفن 03136532345