فصلنامه دانشکده پزشکی زابل:

این فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل انتشار می‌یابد.

هدف از انتشار این مجله، ایجاد فضایی علمی برای ارتباط بین محققان علوم پایه و علوم پزشکی در سراسر جهان است. مقالات ارسالی در این مجله با عناوین: مقاله اصلی، مقاله مروری، مورد- شاهدی، نامه به سردبیر و غیره قابل انتشار است.

موضوعات مدنظر برای انتشار شامل موارد ذیل می‌باشند اما صرفاً محدود به این موارد نیستند:

تاریخ علوم پزشکی

بیوشیمی پزشکی

آناتومی

آناتومی سیستمیک

دیگر انواع آناتومی بدن

زیست شناسی سلولی پزشکی

فیزیولوژی انسانی

جنین‌شناسی

ایمونولوژی انسان

ژنتیک پزشکی

میکروبیولوژی پزشکی

ویروس‌شناسی پزشکی

پرتو درمانی

آسیب‌شناسی

آسیب شناسی(تجربی)

آسیب‌شناسی (محیطی)

آناتومی آسیب‌شناسی

پاتوفیزیولوژی

فارماکولوژی پایه

فارماکولوژی بیوشیمیایی

فرماکولوژی بالینی

ایمونو فارکولوژی

فارماکولوژی مولکولی

روان‌شناسی پزشکی

آمار پزشکی

پزشکی قانونی و سم‌شناسی

ریاضی پزشکی

فیزیک در پزشکی

بیو انفورماتیک

فناوری نانو

فیزیولوژی گیاهی و حیوانی

گیاهان دارویی

فناوری اطلاعات (آی تی) در پزشکی

اقتصاد در پزشکی